Den ekstraordinære generalforsamling 4. juni 2016
Generalforsamlingen var indkaldt for at give bestyrelsen mandat til at lave en ordning hvor foreningen kan kompensere for det forhold at nogle grundejere skal betale mere for asfalteringen af vejen end andre. 22 ud af 33 hustande var repræsenteret da generalforsamling blev holdt den 4. juni på legepladsen. De vedtog forslaget enstemmigt. Læs mere (12.10.2016)

Bestyrelsesmøde 18.5. 2016
Problemer med at grundejerforeningen betaler for asfalteringen af vejen med opfølgende individuelle betalinger til kommunen. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på legepladsdagen med det sigte at kompensationen sker via grundejerforeningen. Læs mere. (18.8.2016)

Indstilling om skure i forhaven
På seneste generalforsamling blev der foreslået en principbeslutning for cykelskure til forhaverne i Lauggårds Allé. Det blev besluttet at forkaste forslaget, men samtidig at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg der skulle foreslå en principløsning for småskure i forhaverne på Lauggårds Allé som alle seks ejere på Lauggårds Alle kan være tilfredse med. Læs her udvalgets indstilling til bestyrelsen. (18.8.2016)

Indstilling om legepladsen
På seneste generalforsamling blev det blev foreslået at nedsætte et arbejdsudvalg til at komme med forslag til renovering af legepladsen og hvordan sikkerhedsreglerne har betydning for legepladsen. Læs her udvalgets indstilling til bestyrelsen. (18.8.2016)

Bestyrelsesmøde 27.4. 2016
Jesper Sandberg (M28) er foreningens nye formand. Det blev bestemt på bestyrelsesmødet den 27. april. Her blev der også talt om hjemmesiden, opdatering af beboerlisten, skurtilladelse, renovering af legepladsen, vejreparation og sommerfesten - der bliver den 20. august. Læs mere. (16.8.2016)

Generalforsamlingen 6. april 2016
18 ud af 33 husstande var repræsenteret da grundejerforeningen holdt sin årlige generalforsamling den 6. april i den lokale kirke. Mødet blev ikke mindst præget af en diskussion af en principløsning af skure i forhaverne. Også legepladsen og asfalteringen - navnlig betalingen - blev diskuteret. To adhoc-udvalg blev nedsat: et om principløsningen og et om legepladsen.
Med Allis Ougaard fik bestyrelsen nyt blod. Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Jesper Sandberg som ny formand. Han har afløst Søren Holgersen der stoppede efter 15 år i bestyrelsen og ti år som formand. Se her referatet fra generalforsamlingen og formandsberetningen for 2015.


Bestyrelsesmøde 20.4.2015
Den nye bestyrelse holdt sit første møde den 20. april 2015. Alle var med: Søren (M11), Kirsten (L58), Jesper (M28), Christian (M26), Elin (M22). Bestyrelsen konstiturede sig med genvalg af Søren som formand, mens Jesper blev valgt til ny kasserer.
Grundejerforeningen er blevet bedt om at give LE34 (landmålerfirma hyret af spejderne) fuldmagt til at LE34 kan få tinglyst spildevandsledningen under legepladsen. Fuldmagten ophører 16.03.2016 og blev underskrevet.
Søren har kommunikeret med spejderne mht deres ønske om at engagere en landmåler til at få fastsat nøjagtigt hvor skellet mellem deres grund og vores ligger, således at de bl.a. kan tage stilling til om de kan placere en container mere på deres grund. Søren har gjort det klart for dem, at hyring af en landmåler må blive for deres egen regning, men det blev på mødet besluttet, at foreningen godt kan yde et tilskud på kr. 1000. Bolden ligger således nu hos spejderne, og vi afventer hvad de beslutter sig for.
De to ahorntræer i skellet mellem legepladsen og spejdernes grund er nu blevet fældet. Når spejderne er færdige med deres projekt, bliver der taget stilling til, hvad der evt. skal plantes i stedet.
Kommunens vejrenovering af Maglekrogen går i gang i år, nok til september. På generalforsamlingen 2014 blev det besluttet, at grundejerforeningen dækker med halvdelen af sin formue. Det blev på bestyrelsesmødet besluttet, at det resterende beløb vil blive ligeligt fordelt mellem de husejere, der berøres, dvs. alle på Maglekrogen samt Lauggårds Alle nr. 50.
Legepladsdagen bliver lørdag d. 30. maj kl. 10.00. Der er følgende projekter: Renovering af „balancebommen“ - alle de rådne stolper skal erstattes med træ fra de fældede ahorntræer. Deusden skal legehuset reperares og der skal luges ukrudt.
Elin forfatter en invitation til legepladsdagen.
Sommerfesten skal gerne holdes igen. 29. august blev foreslået. Opfordring til at deltage i festudvalget vil blive omdelt sammen med invitation til legepladsdag.

Generalforsamling 9. april 2015
Grundejerforeningen holdt sin årlige generalforsamling torsdag den 9. april i spejderhytten. 14 ud af 33 husstande var med, det samme som sidste år. Læs her dagsorden og referat inklusiv regnskab, budget og beretning. (14.4.2015)

Generalforsamling 9. april 2015
Grundejerforeningen holder sin årlige generalforsamling torsdag den 9. april i den vestligste spejderhytte. Bliver det et andet sted, gives senere besked. Se dagsorden. (1.4.2015, rettet 7.4.2015)

Bestyrelsesmøde 4.2.2015
Grundejerforeningens bestyrelse holdt møde den 4. februar hos Frank (M19). Fuldtalligt: Ud eover Frank var det Søren Holgersen (M11), Jesper Sandberg (M28), Søren Falk Madsen (M10b) og Elin Kristensen (M22).
Siden sidst er sagen med den nye kloakledning under legepladsen fra spejdergrunden afklaret. Ledningen, der erstatter en gammel der ikke virkede længere, er skudt under egepladsen uden at genere den. Nordvand får tinglyst en vis rettighed på legepladsen som ikke har afgørende praktisk betydning for os. Foreningen har desuden fået 5000 kr. i kompensation.

Senere i år venter asfalteringen af Maglekrogen - og den individuelle betaling - som der før er oplyst om.
Næste generalforsamling blev fastsat til 9. april kl. 19, om muligt i spejderhytten. Der er kommet et forslag fra en beboer (Jens Vejbæk) om fældning af at to træer på legepladsen for at forebygge skyggegener. Søren H indkalder, forhører sig hos spejderne og holder beretning. Søren FM tager referat, Jesper foreslås som ordstyrer. Søren FM og Elin organiserer øl, vand og snold. Begge sørener er på valg til bestyrelsen, men kun Søren H tager mod genvalg. På grund af fraflytning trækker Frank sig fra bestyrelsen, så kun Jesper er sikker, mens tre pladser er i spil og to helt nye skal i alle tilfælde findes. Elin er suppleant og stiller op igen.
Der var ikke interesse for at holde fastelavnsarrangement i år (15. februar) , men hvis andre vil er det selvfølgelig helt ok og man kan få samme midler som vanlig.
Bestyrelsen har ikke holdt julemøde i byen og holder i stedet vintermøde 24. februar, også på grund af den forestående udskiftning. (1.4.2015)


Bestyrelsesmøde 29.4.2014
Grundejerforeningens nye bestyrelse - som er ligesom den gamle - holdt møde den 29. april hos Elin (M22). Fuldtalligt.
På generalforsamlingen den 7. april blev Frank Holmgrün (M19) og Jesper Sandberg (M28) genvalgt til bestyrelsen, mens Elin Kristensen (M22) blev genvalgt til suppleant. Bestyrelsen består desuden af Søren Madsen (M10) og Søren Holgersen (M11) der ikke var på valg. På sit møde konstituerede bestyrelsen sig med Søren Holgersen som formand og Frank Homgrün som kasserer. De poster havde de også i forvejen.
Nordvand har henvendt sig til foreningen fordi man ønsker en kloakledning fra spejderhuset til hovedkloakken i Maglekrogen - altså under legepladsen. Det giver visse begrænsninger til hvordan arealet over tid kan bruges og den foreslåede kompensation er symbolsk. Bestyrelsen forsøger at undgå kloakledningen (vandet man måske ledes til Maglestien eller Magledalen), men ellers skal begrænsningerne være mindre og/eller kompensationen højere. Søren H. tager kontakt.
Legepladsdag holdes den 25. maj kl. 10. Der skal friskes hajtænder op på vejen (Frank køber). Der skal tagpap på legehuset (Søren M tjekker, Frank køber) og nyt lærredstag på legetårnet (Frank køber, Elin syr). Desuden skal ukrudtet som vanligt tugtes lidt. Søren M køber øl og vand, Søren H. indkalder. Arbejdet er relativt begrænset, så vi kan klare os med ret få frivillige.
Sommerfesten er fastsat til den 30. august. Festudvalg efterlyses. De kan kontakte Elin Kristensen (M26) evt. på sms 5099 2396. Det samme gør gode forslag til aktiviteter. En musikquis bør vi da i hvert fald have, mener de to Sørener.


Generalforsamling 7. april 2014
Grundejerforeningen holdt sin årlige generalforsamling mandag den 7. april i spejderhytten hvor 14 ud af 33 husstande var med. Et forslag om at foreningen direkte betaler en del af næste års asfaltering af vejen blev vedtaget. Kontingentet fastholdes på de 600 kr. i kontingent og bestyrelsen fortsætter uændret. Læs mere. (3.12.2014).

Tøndeslagning til fastelavn
Det glippede sidste år, men i år holder vi igen tøndeslagning til fastelavn. Det sker på legepladsen søndag den 2. marts kl. 11. Vi har to tønder, en til børn og en stærkere en til meget store børn. Vi inviterer Maglestien med. Der er slikposer og lidt kage, men tag selv kaffe mv. med efter ønske. Vel mødt! (19.2.2014)

Bestyrelsesmøde 18.2.2014
Møde i grundejerforeningens bestyrelse 18. februar 2014 hos Søren Falk Madsen, Maglekrogen 10B. Alle mødt op: Søren H, Søren FM, Jesper, Frank, Elin.
1. Nabohjælp. Søren F har tjekket nærmere og kan kun tilslutte sig. Det gør bestyrelsen også. Der har været to indbrud i kvarteret de seneste måneder. Bestyrelsen vil udbrede idéen i kvarteret, både genne formelle kilder og nabosnak. Man går ind på nabohjælp.dk og skal bl.a. søge et antal naboer om at være med i et nabonetværk. Man sætter bl.a. skilte op i vinduerne. Store skilte hører med. Vi kan fx placere et der hvor den gamle ophængskasse hænger. Den er bestyrelsen enige om at kassere.
2. Fastelavn holdes søndag 2. marts kl. 11. Jesper er tøndeansvarlig. Vi køber én og får en fra Maglestien. Den ene tønde skal vandes op til de voksne. Frank sørger for 30 hjemmeblandede slikposer. Søren F orienterer Maglestien og beder en af dem om at tage kage med. Alle tage kaffe mv. med efter behov. Søren H sender invitation på pr. rundskrivelse og web.
3. Generalforsamling holdes mandag den 7. april. Vi prøver at få lov at låne spejderhytten til formålet. Søren H forhører sig hos spejderne og sender foreløbig invitation ud sammen med fastelavnsinvitationen. Her gengives også den varsling som kommunen er kommet med angående asfalteringen af Maglekrogen.
Søren H tager sig desuden af beretning og endelig invitation mindst 14 dage før hvor regnskab og budget - som Frank får færdigt - også kommer med. Jesper foreslås som referent. Frank foreslås som ordstyrer og fremlægger regnskab og budget. Søren F sørger for øl og vand, Elin for kaffe, te og slik.
Bestyrelsen foreslår at en del af betalingen for den kommende asfaltering af vejen betales af foreningen, konkret 50% af foreningens formue, også selv om ikke alle huse støder op til Maglekrogen. Dette solidariske princip kan i andre sager kommer bl.a. husene i Lauggårds Alle til gode.
Jesper og Frank er på valg til bestyrelsen og mortager genvalg. Det gør Elin også som suppleant.
De mindre gennemgående udgifter til legepladsdag, sommerfest, fastelavn mv. stilles ikke som forslag, men indgår i det foreslåede budget.
4. Hjemmesiden er der ikke sket noget med siden sidst, men det haster bl.a. fordi de kodede adgange ikke længere virker hos one.dom hvor siden er hostet. Søren H renser indholdet op og kontakter Lasse for at høre om han stadig er frisk til at sætte en ny platform op. Der er enighed om at siden ikke skal være for ambitiøs.
5. Diskussion af træerne på legepladsen. Nogle er ved at vokse sig store, hvilket betyder at der skal tages stilling til om de skal bevares eller fældes, mens vi endnu selv kan klare det. Bestyrelsen er enige om at træerne skal bevares, men at en begrænset fældning eventuelt kan komme på tale for at de øvrige kan udvikle sig bedre. (19.2.2014)

Ny asfalt og varsling af ekstra betaling
Maglekrogen skal have ny asfalt - men først i 2015. Og det udløser en regning til hver husstand på gaden. Efter den vedligeholdelsesaftale som grundejerforeningen har med kommunen, betaler hver husstand et fast beløb, men det omfatter kun den almindelige vedligeholdelse. Større renoveringer kræver ekstra betaling ifølge aftalen. De skal bare varsles i god tid.
Kommunens by- og miljøforvaltningen har varslet at Maglekrogen „har behov for et større samlet arbejde,“ og at det vil ske i 2015. Arbejdet består af udlægning af slidlag samt tilhørende brolæggerarbejde.
Det foreløbige overslag lyder på 100.000-110.000 kr. inklusiv moms (2013-priser). Det svarer til knapt 4000 kr. pr. husstand, idet husene på Lauggårds Allé uden facade til Maglekrogen ikke deltager. På generalforsamlingen foreslår bestyrelsen af foreningen kan dække en del af beløbet.
Kommunen har foreslået et fælles syns- og dialogmøde i løbet af 2014 med grundejerne for at gennemgå og drøfte det præcise omfang af det planlagte arbejde. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen angående dette møde.
Efter aftalen med kommunen skal et større arbejde varsles to år før. Det har kommunen holdt, idet bestyrelsens formand fik beskeden 26. september 2013. Formanden beklager at beskeden ikke er gået videre før nu. (19.2.2014)


Bestyrelsesmøde 30.10.2013
Møde i grundejerforeningens bestyrelse 30. oktober 2013 hos Søren H. Alle mødt op: Søren H, Søren FM, Jesper, Frank, Elin.
1. Nabohjælp. Positiv indstilling til at tilslutte sig en mere aktiv nabohjælp for at forebygge indbrud mv. Søren F læser henvendelse igennem og kommer med indstilling.
2. Julefrokost. Campo di Fiori 5, tirsdag 10. dec. Frank bestiller.
3. Hjemmeside. Der har været efterspørgsel efter at referater fra bestyrelsesmøder kunne lægges åbent ud på hjemmesiden. Argumentet i mod er evt. personsager. Aftalt at referater fremover lægges åbent ud og at evt. personsager ikke indgår i referatet. Desuden aftalt at vi tager referat på skift. Fortsat enighed dom at hjemmesiden skal fornys og at Lasse har tilbudt teknisk hjælp til at forny den.
4. Kontaktliste. Elin følger op telefon-, adresse- og maillisten.
5. Tilflyttere. Den gamle praksis med at byde nye beboere velkommen med et kort besøg, en flaske vin, velkomstbrev og vedtægter, skal tages op igen. Søren F. og Elin tager vestrækken. Frank de to andre rækker. Søren H retter velkomstbrev.
6. Næste møde. 21. januar 19.30 hos Søren F. Bl.a. skal vi forberede fastelavn. (19.2.2014)


Legepladsdag den 25. maj
Vi holder vores traditionelle legepladsdag lørdag den 25. maj kl. 10. Vores nye - brugte - legehus skal overfladebehandles. Vi skal have sat et nyt spærrenet -inklusiv nye stolper og overligger - op bag det ene mål. Vi skal have repareret taget i legetårnet. Nettene i fodboldmålene skal gøres fast med strips. Hajtænderne på gaden skal måske friskes op - og så er der lidt lugearbejde. Bestyrelsen sørger for at der de nødvendige materialer til stede. Til gengæld er der særdeles frit slag for at tage kager med. Husk i øvrigt også, at det er den 17. august vi har sommerfest (14.5.2013).

Fra bestyrelsesmødet 16. april
På bestyrelsesmødet blev spørgsmålet om de nye affaldscontainere genoptaget. Efter oplæg fra generalforsamlingen lagde bestyrelsen plan for en mulig fælles løsning. Kommunen har dog senere meddelt at løbet er kørt. Der er ikke mulighed for at fortryde. Bestyrelsen vil undersøge om der fra kommunal side er problemer med at naboer kan slå sig lidt sammen så ikke alle skal have alle beholdere stående fremme. I øvrigt fortsætter Søren H (M11) som formand - men det spiller ikke den store rolle, da bestyrelsen deles om arbejde og ansvar. Meddelelse om den kommende legepladsdag følger senere. (30.4.13)

Fra generalforsamlingen 3. april
Der var kun 12 ud af 33 mulige husstande med da grundejerforeningen holdt sin generalforsamling den 3. april i Søborgmagle Kirke. Bl.a. blev tolkningen af foreningens deklaration (servitutter) vedtaget med mindre justeringer. Efter genvalg til de to Sørener (M11, og M26) fortsætter bestyrelsen uændret. I øvrigt er legepladsdagen fastsat til 25. maj kl. 10 og gadefesten til 17. august. Læs her referat, beretning og tolkning af deklaration (30.4.13)


Nyheder 2012
Nyheder 2011
Nyheder 2010
Nyheder 2009
Nyheder 2008
Nyheder 2007
Nyheder 2006
Nyheder 2005
Nyheder 2004