Vejbelysning

Belysningen på Maglekrogen sidder på elforsyningsmaster (4 stk.) i ca. 5,5 meters højde og kabler i luften. Lyskilden er kviksølvlamper der giver et ret hårdt lys med en blålig tone der med tiden fremhæves når lampen gradvist mister sin effektivitet.

Belysningen administreres og betales af Gladsaxe Kommune. Kommunen har indgået en aftale med NESA om at vedligeholde belysningen. Fejlmeldinger - i praksis udskiftning af pærer - foretages fortrinsvist af grundejerforeningens bestyrelse som henvender sig til NESA.

Principielt er det ellers grundejerne der skal betale vedligeholdelsen af en privat fællesvej som vores vej er. Det gælder også vejbelysningen. Indenrigsministeriet vurderer faktisk at der ikke er lovhjemmel til at kommunen skal betale for vejbelysningen på private fællesveje, med mindre kommunen har ønsker til belysningen der går ud over det trafikmæssige, f.eks. arkitektoniske hensyn eller kriminalpræventive forhold.

Der har været kritik af belysningen. Nogle mener der er for lidt lys, andre at belysningen er for ucharmerende og atter andre at der er for meget lys der spreder sig ind i husene. Den nuværende belysning sidder højt og spreder et ret hårdt og diffust lys. Kviksølvlamper har desuden den ulempe at de hurtigt mister lysstyrke. Der har derfor også været kritik af at belysningen har været for svag. Det har i foreningen været diskuteret at få en ny vejbelysning. Det er ikke blevet til noget. Kommunen har i 2000 oplyst, at hvis foreningen iværksætter en udskiftning på eget initiativ, skal foreningen selv betale for nye master og armaturer. Det vurderede kommunen dengang til 10-12.000 kr. per mast/armatur.

Kommunen har i samarbejde med NESA i 2004 lagt en 10-årsplan for at lægge alle luftbårne kabler i jorden, bl.a. af hensyn til stormsikkerhed. Det er uvist hvornår turen kommer til os. Når vores kabler skal i jorden vil det være oplagt at udskifte belysningen, og det kan da formentligt ske gratis for foreningen.

Kommunen har en belysningsstandard for nye lamper. Den fraviges normalt ikke. Som armatur anvendes ‘Københavnerarmaturet’ og som lyskilde lavtryksnatriumspærer (‘SON t’) der har et gulligt lys der minder noget om glødepærer. De monteres på 4 meter høje master, altså 1½ meter lavere end nu. Lavere placeringer ønsker kommunen ikke for at forebygge hærværk. Normalt etableres ikke flere lyspunkter end der var før på grund af de forøgede udgifter det ville medføre.

I forbindelse med udskiftningen af vejbelysningen, hvor der skal graves kabler ned, kan det overvejes samtidig at få lagt andre kabler end samtidig, herunder el-kabler, tele- og TV-kabler. Det vil give en væsentlig samlet besparelse. I dag løber elforsyningen gennem et kabel gennem de enkelte husrækker hvilket NESA ikke er glade for (oplysning 2000). NESA har videre oplyst at hvis elforsyningen skal kabellægges vil man nok lægge strømmen ind i hver enkelt hus via stikkabler.