Deklaration
Deklarationen for kvarteret kaldes også for servitutter. De fremgår af tingbogen. Se dem herunder eller på pdf-filen her hvor de står pænt på én side.

Deklaration, Grundejerforeningen Maglekrogen:

Undertegnede Ejere af Ejendommene Matr.Nr. 3b, ot, ou, ov, ox, oy, oz, oø, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, px, py, pz, pæ, pø, qa, qb, qc, qd, af Buddinge By, Søborggaard Sogn, beliggende ved Lauggaards Alle, erklærer herved for os og efterfølgende Ejere af Ejendommene, at de mellem disse opførte Brandgavle skal være fælles og skal blive staaende, saalænge en af Ejendommene, der benytter Gavlen har Brug for denne, og i Tilfælde af Nedrivning af en af Bygninger, skal den herved blottede Brandgavl istandsættes som Facademur paa Bekostning af Lejeren af den Ejendom, hvis Bygning nedrives.

Over Ejendommene fører Hovedvandledningerne fælles for Ejendommene, og disse ledninger skal blive liggende, saalænge en af Ejendommene har Brug herfor, og der skal stedse være Adgang til at foretage Eftersyn og Reparationer af Ledningerne, hvilke Udgifter skal fordeles med lige store Beløb til samtlige interesserede Lodsejere for saa vidt angår den Del af Ledningerne, der er Hovedledning.

Over Ejendommene fører endvidere fælles Kloakledninger om hvilke gælder de samme Bemærkninger som ovenfor anført med Hensyn til til Adgang, Vedligeholdelse og Udgifter.

Yderligere Bebyggelse af Ejendommene maa ikke finde sted. Der maa ikke på Ejendommene finde saadanne Forandringer Sted, at Helhedsindtrykket ændres. Der maa f.Eks. ikke af Ejere af de enkelte huse opføres Karnapper, Kviste eller andet, der ændrer Husets Profil, ligesom Facaderne paa Bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket ogsaa gælder Maling af Døre, Vinduer og udvendigt Træværk.

Ejere af de enkelte Ejendomme skal være forpligtet til at holde Ydermure i god Stand, derunder ved maling af alt Træværk samt at holde de ubebyggede Arealer som velholdte Haver, hvilket også gælder Arealerne mellem Facaderne og Vejen.

I Tvivlstilfælde er Bygningsinspektørens Skøn herom afgørende.

Ændringer af Bygningernes Udseende kan kun tillades af Bygningsinspektøren, naar Bygningscensurens Godkendelse til saadanne Ændringer foreligger.

Der maa ikke Ejendommene findes Træer, hvis Skyggevirkning er til større Gene for Naboen mod Nord, end en 170 cm høj Hæk, og der må ikke opsættes skæmmende Plankeværk, Antennemaster eller foretages andre Foranstaltninger, der strider imod Kvarterets Opretholdelse som rent Villakvarter.

Den til Baghaverne udlagte Adgangssti skal være fælles for samtlige interesserede Ejendomme, og disse skal i Fællesskab vedligeholde Stien, saaledes af Udgifterne til Vedligeholdelsen fordeles med lige store Beløb paa samtlige de Ejendomme, der har Adgang til Stien. Hæk og Hegn imod Stien skal vedligeholdes (klippes) af Ejeren af den paagældende Ejendom.

De til Brug for Rækkehusbebyggelsen udlagte Fællesarealer som Parker, Legeplads eller lign., skal vedligeholdes af Ejere af samtlige Rækkehuse i Fællesskab efter Bygningskommissionens nærmere Anvisning, og Udgifterne hertil skal fordeles paa samtlige Ejere af rækkehusene med lige store Beløb paa hver Lodsejer.

Denne Deklaration, der ikke maa slettes af Tingbogen uden Tilladelse fra Gladsaxe Kommunes Bygningskommission, der har Paataleretten, skal tinglyses forud for alle Laan i Ejendommene.

Med hensyn til Servitutter og Byrder henvises til Ejendommenes Blade i Tingbogen.

København, den. 30. juni 1947.


Afskrevet direkte fra kopi af Tingbogen 23.4.04

Se her den tolkning af deklarationen som blev vedtaget på generalforsamlingen 3.4.2013.
>