Tolkning af deklaration

Følgende tolkning og præcisering af deklarationen for kvarteret er vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling 3. april 2013.

Kvarterets arkitektur skal ifølge deklarationen bevare et uændret henhedsudtryk. Grundejerforeningen fastlægger følgende tolkning:

a) Tagene skal være af røde uglaserede tegl som  RT 826 fra Randers Tegl eller tilsvarende. Karnapperne skal være i sort træ. Der må ikke opføres ekstra karnapper eller isættes ovenlysvinduer i et omfang der ændrer tagets karakter. Tvivlsspørgsmål afklares med bestyrelsen.

b) Facader og havemure skal være af den fastlagte puds med filtset overflade og en gråbrun farve (NCS, S2010, Y30R). Silikatmaling i tilsvarende farvekode accepteres.

c) Husenes profil skal fastholdes i sin originale form med kanapper og skorstene.

d) Der må ikke foretages egentlige tilbygninger med mindre det sker på en måde der bevarer kvarterets særlige karakter og helhedsindtryk. Tilbygningerne kræver i alle tilfælde kommunens og grundejer­fore­ningens godkendelse og følger kommunens normale sagsproce­dure, herunder nabohøring.

e) Stærkt afvigende detaljer, f.eks. særlige farver på vinduer og døre, kan blive påtalt af bestyrelsen med henblik på at ændre detaljerne, navnlig når de er tydelige for naboer og genboer, dvs. især fra gadesiden.


Når punkt a-e overholdes, bevares helhedsind­trykket samtidig med at man muliggør variationer i detaljen. Variationen er i forvejen stærkt udbredt, ikke mindst hvad angår døre og vinduer.

Grundejerforeningen fastlægger yderligere regler som ikke har direkte udgangspunkt i deklarationen:

f) Der må ikke opføres udestuer, halvtag, skure, carporte m.v. der begrænser naboernes muligheder f.eks. for at få sol, skæmmer eller begrænser naboernes udsigt eller ændrer kvarterets helhedsindtryk. Opførelsen kræver i alle tilfælde en principgodkendelse hos kommunen og grundejerforeningen. Principgodkendelsen kan omfatte flere huse med samme vilkår. Der findes to sådanne principgodkendelser om henholdsvis carporte og skure i midterrækkens vestside.

g) Udestuer og halvtage må slet ikke opføres til gadesiden. Til havesiden kan de tillades hvis de har en åben let karakter der ikke reelt er en udvidelse af indendørsarale og ikke vanskeliggør en renovering af kvarterets fælles jordførte ledninger. Desuden skal de fortsat holder kravet i punkt f.

h) Der fastlægges en bagatelgrænse ved opførelse af miniskure under en lav hæks højde. Skurene må højst være 140 cm høje og skal placeres så de altid giver plads til mindst 50 cm hæk på egen grund. Det forudsættes at der tale om små lette åbne skure der er beregnet til cykler, barnevogne, brænde og lignende.

i) Havemure fastholdes i originalt materialevalg, men kan forlænges og forhøjes. Forlængelsen må være højst 2 meter ud over den oprindelige længde. Forhøjelsen må højst ske til 110 cm over den oprindelige murkrone. Forlængelse og forhøjelse af havemure mod naboer forudsætter i alle tilfælde at parterne er enige om projektet.

j) Haverne skal have en grøn havekarakter med bevoksning (helst hæk) mod nabogrunde, vej og sti. Haverne må ikke antage karakter af fuldt belagte gårde eller parkeringsareal.

k) De eksisterende ændringer der ikke overholder reglerne, skal ikke laves om, men ved senere renoveringer skal de nye regler følges.

l) Udendørs belysning i private haver skal ikke lyse ind i andre haver mere end højst nødvendigt. Belysningen må ikke være for kraftig og spredende. Automatisk tænding må ikke udløses for let, f.eks. når man går forbi på fortovet.
.