Generalforsamling

Indkaldelse

Onsdag den 21. marts kl. 20.00 i Søborgmagle kirke, lokalet i stuen.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3) Revideret regnskab og budgetforslag.

Ad. 4)

Bestyrelsen foreslår at foreningens formue - herunder kontingentet for 2007 - i maksimalt omfang anvendes til at dække de ekstra omkostninger der er opstået i forbindelse med kloakrenoveringen udført i januar 2007. Maksimalt omfang betyder jf. vedlagte budget 20.000 kr. Der henvises til at den kontingentstigning på 100 kr. der blev indført i 2005 blev øremærket til vedligehold/uforudsete udgifter. Det foreslås videre at Maglekrogen 10B og 10C, der ikke er med i kloakrenoveringen, kompenseres med et beløb der svarer til det de øvrige husstande får. Begrundelsen for forslaget er minimere de ekstrabetalinger der er blevet nødvendige som følge af kloakrenoveringen. Se her forklaringen bag de ekstra omkostninger til kloakken.

Bestyrelsen foreslår at der jf. budgetforslaget afsættes 1000 kr. til sommerfest, 750 kr. fastelavn, 750 kr. til generalforsamling, 750 kr. til vejudsmykning, 500 kr. til legeplads og 250 kr. til hjemmesiden.
Forslag fra medlemmer skal - for at kunne vedtages på generalforsamlingen - indleveres skriftligt til formanden (Søren M11) senest tirsdag den 13. marts.

Ad. 5) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2007, dvs. 400 kr.

Ad. 6) Anja (M3), men genopstiller ikke. Søren (M11) er på valg og genopstiller. Lotte (M56) og Peter (M19) er ikke på valg. Neal (L60) opstiller. Valgperioden er 2 år.

Ad. 7) Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt.

Ad. 8) Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Den hididige suppleant Neal (L60) stiller op til til bestyrelsen.

Ad. 10) Festudvalg søges.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Søren Holgersen (M11), Peter Laursen (M19), Lotte Juul (L56), Anja Roiy (M3) og Neal McMullan (L60).Referat

Generalforsamlingen blev holdt onsdag 21. marts, Søborgmagle Kirke, kl. 8.00. 12 ud af 33 husstande var repræsenteret: L50,60, M11,13,14,15,16,17,18,19,20,21.

Ad 1
Neal (L60) blev valgt til dirigent. Kan konstaterede generalforsamlingens rettidige indkaldelse (7. marts) og belutningsdygtighed.

Ad 2
Se beretningen efter referatet. Der var ingen kommentarer.

Ad 3
Regnskabet var uddelt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kasseren (Peter M19) fastslog 2006-regnskabets udgifter havde fulgt budgettet ganske godt, og at regnskabet var godkendt foreningens revisor, Jens Peter Vejbæk. Regnskabet blev derefter godkendt. Budgetforslaget blev præsenteret, mens afstemning om godkendelsen blev udskudt til efter følgende punkt med forslag.

Ad 4
Det blev vedtaget at følge bestyrelsens forslag om at bruge 20.000 kr. til til at dække de ekstra omkostninger der er opstået i forbindelse med kloakrenoveringen, herunder en ligelig kompensation til M10Bb og M10C. Det blev endvidere vedtaget at følge bestyrelsens forslag om de nævnte mindre poster, foruden 750 kr. til bestyrelsens julefrokost. Budgetforslaget nlev derefter godkendt.

Ad 5
Kontingentet for 2007 blev fastsat til 400 kr., uændret i forhold til 2006.

Ad 6
Søren (M11) og Neal (l60) blev valgt til bestyrelsen for en toårig periode.

Ad 7
Jens Peter Vejbæk blev genvalgt som revisor.

Ad 8
Flemming (M18) blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Ad 9
Jes (M21) blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 10
- Peter (M19), Neal (L60) og Anne-Marie (M21) meldte sig til festudvalget til sommerfesten 2007. Flere kan melde sig.
- Susanne (M20) oplyste at en energirapport for huset havde anført at en hulmursisolering kunne være lønsom. Hun havde derfor indhentet priser fra Jydsk Isoleringsteknik. De varierer fra 2500 til 4000 kr ex. moms afhængig af række og antal huse. Hertil kommer 1200 for hver gavl. Da der er en betragtelig rabat ved at gå flere sammen - op til 500 kr. pr. hus - vil Susanne gerne koordinere en eventuel samlet bestilling. Hun kan kontaktes på sug@dr.dk, tlf. 3956 5054, 2173 1222.
- Der er - Lærerstandens Brandforsikring undtaget - problemer med hensyn til at få de private husforsikringer til at dække reparationer af private stikledninger. Ingen dækker udgiften til de fælles ledninger. Kommende erfaringer opfordres til at blive givet videre, gernev ia hjemmesiden.
- Listen med anbefalede håndværkere må gerne udvides og suppleres med mere detaljerede oplysninger, herunder generelle prisniveauer for arbejdsopgaver der let kan defineres, f.eks. nyt tag.

Referent: Søren (M11)


Beretning

Kloak
Årets store opgave i grundejerforeningen har selvfølgelig været renoveringen af kloakken. En sag der økonomisk har slået alt andet i foreningen nogensinde så vidt jeg kender til. Og den er desværre heller ikke slut endnu.

På sidste generalforsamling fik bestyrelsen lov til at sætte arbejdet i gang hvis det kunne gøres for højst 12.000 kr. pr. hus. Da tilbuddet svarede til 10.500 kr. gik vi i gang. Måske lidt naivt. Hvor tit holder et tilbud? Der er altid forudsætninger der ikke holder. Regningen svulmede op og selv om vi fik den forhandlet lidt ned og har fået kommune med på at deles om en stærkning, er der alligevel et beløb vi selv må klare.

Bestyrelsens forslag er derfor at bruge så meget at vores formue som muligt inklusiv 2007-kontingentet og at dele resten af beløbet ud på de enkelte huse, sådan som det er foreslået i det udsendte papir. I forslaget indgår også en kompensation til M10B og 10C som slet ikke har været involveret i renoveringen.

Bestyrelsen kan bebrejdes for at tro for meget på tilbuddet. Vi burde nok havde kalkuleret med at beløbet kunne blive over 12.000 kr. og at der derfor skulle have været taget en ny beslutning på en generalforsamling.

Ellers synes jeg at vi har optrådt som man bør kunne forvente. Og vi har fået en kloak der er så god som ny efter et teknisk set veludført arbejde. Hvis vi havde ventet meget længere er det ikke sikkert at det var gået så gelinde. Så havde vi næppe kunne nøjes med den ene opgravning som vi havde i baghaverne til M5-7 og hvor vi endnu har et hængeparti med opretningen. En del af ekstraregningen skyldes at den indledende rensning var betydeligt vandskeligere end ventet. Et tegn på at det gik hurtigt den forkerte vej.

Med i arbejdet var en tv-inspektion af de private stikledninger, og her det op til det hver enkelt at gå videre. Tilsyneladende er det ikke ligetil at få forsikringerne til at dække. Hvis der er nogen der har gode erfaringer lytter vi gerne.

Vi lægger nu i foreningsregi op til et økonomisk stille år. Den næste større udgift jeg ser er når - og hvis - vi skal have indlagt fibernet. Chancen er der når elselskabet lægger luftledningerne i kabler og hvor kommunen samtidig etablerer ny vejbelysning. Det ser ud til at blive i 2009.

Helhedspræg
Det hele har ikke handlet om kloakker. Vi har også talt en del om de mange fornyelser, skure og tilbygninger som præger kvarteret. Kvarterets helhedsindtryk må ikke ændres, hedder det i den deklaration der blev oprettet da kvarteret blev bygget i 1948. Men hvor stram er den egentligt? Hvor meget kan man fravige den?

Bestyrelsen tolker reglerne sådan at tre forhold skal holdes:
a) Tagene skal være af røde uglaserede tegl.
b) Facaderne skal være af den tidligere fastlagte puds.
c) Der må ikke foretages tilbygninger med mindre det sker så kvarterets særlige karakter bevares.

Når det er overholdt, er det bestyrelsens mening at helhedsindtrykket bevares, men samtidig muliggøres variationer i detaljerne. Denne variation er i forvejen udbredt, og bestyrelsen ser ikke nogen grund til at forsøge at ændre dette forhold.

Når vi snakker om den slags i bestyrelsen er det ikke fordi vi vil bestemme, men vi har taget det op - ansporet af nogle konkrete sager - og vi opfordrer til at diskutere dem og ændre dem hvis der er stemning for det.

Vi har også sagt at den bagatelgrænse der er for småskure i vestrækkens forhaver gælder generelt for kvarteret. Også havemurene i midterrækkens forhaver har været oppe, og igen her har vi liberaliseret reglerne i overensstemmelse med hvad vi faktisk ser - men samtidig lagt en ny linie som vi så til gengæld vil håndhæve efter bedste evne.

Arrangementer
Så skal det også med at vi har holdt legepladsdag den 21. maj hvor legepladsens ombygning blev gjort færdig. Vi havde vores sommerfest 26. august og fastelavn den 18. februar. Og det har vi da tænkt at skulle fortsætte.

Søren (M11)