Generalforsamling 2011

Indkaldelse

Der holdes ordinær generalforsamling
onsdag den 23. marts 2011 kl. 20 hos Neal og Sanne, Lauggårds Allé 60.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3.
Årsregnskab og budgetforslag er vedlagt. Regnskabet er pt. endnu ikke revideret og budgettet har ikke taget højde for de seneste forslag eller det seneste vandrørsbrud.


Ad. 4.
• Forslag fra Sanne (L60): Husene skal kunne males i en farve der svarer til den aftalte farve på pudset. Det gælder både reparationer og nypudsede overflader. Hvis dette er muligt, kan det få ejerne til at pynte deres facader hvor de ellers ikke ville have gjort det. Der er gode eksempler på malede facader på Mosevej hvor husene ligner vores.
• Forslag fra Kirsten Klie (L58): Der bør være klarere regler for kvarterets byggeskik og støjgener. Der synes f.eks. at være frit slag i midterrækken med hensyn til størrelser på nye terrasser/balkon, udhæng/halvtag, skillevægge osv. Livet på terrasserne og den følgende støj fylder meget i hverdagen og begrænser østrækkens beboere i at bruge baghaven som en ‘helle’.
Jeg har modtaget følgende forslag til generalforsamlingen fra Lars (M9)
• Forslag fra Lars Laier Pedersen (M9): Vinteren understregede behovet for en bedre snerydning på vejen. Det foreslås at tilvejebringe en plan for kommende snerydning, eventuelt baseret på en frivillig ordning.
• Forslag fra Lars Laier Pedersen (M9): Dong Energy har planer om at nedgrave elhøjspændingskabler på Maglekrogen i 2011. Det foreslås at få iværksat etablering af fibernet samtidig.
• Forslag fra Søren Holgersen (M11): I forbindelse med nedgravning af el-kabler foreslås der endvidere at iværksætte en kommunal plan for at få etableret en ny vejbelysning.

• Bestyrelsen foreslår at der afsættes følgende beløb i budgettet: 1500 kr. til sommerfest, 1250 kr. til julefrokost, 250 kr. til hjemmesiden, 500 kr. til vejudsmykning, 500 kr. til generalforsamling, og 2000 kr. til legeplads.
Øvrige forslag fra medlemmer skal - for at kunne vedtages på generalforsamlingen - indleveres skriftligt til bestyrelsen (formanden) senest mandag den 14. marts.

Ad. 5
Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende kontingent på 600 kr.


Ad. 6. Søren (M11) og Søren (M26) er på valg og genopstiller. Neal og Frank er ikke på valg. Valgperioden er to år.

Ad. 7
Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt.

Ad. 8
Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Jesper (M28) stiller op.

Ad. 9
Elin Kristensen (M 22) er revisorsuppleant pt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Neal McMullan (L60), Søren Holgersen (M11), Søren Falk Madsen (M26), Frank Holmgrün (M19) og Jesper Sandberg (M28).


Referat

Tirsdag den 23. marts kl. 20 hos Neal og Sanne, Lanuggårds Allé 60

Til stede: Maglekrogen: 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28 og 32. Lauggårds Alle: 54, 58 og 60

1 Valg af dirigent
Søren Holgersen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Neal McMullan:

Brud på vandrør: Det ser ud som at vi får en vandrørsskade hver vinter. Sidste år var det M22 og dette år er det ved M30. Grundejerforeningen har ansvar for hovedledningen og husejeren selv har ansvar for stikledningen. Sidste år betalte vi ca. 15,.000 kr. til at dække reparationerne. Vi har undersøgt om det er muligt at tegne forsikring til at dække grundejerforenings ansvar for hovedledningen, men desværre er det umuligt. Muligheden for at reparere / erstatte alle vandhovedledninger har ikke været grundigt undersøgt, men det er bestyrelsens mening at det vil være alt for stor en opgave.
Fastelavn: I 2010 var vores fastelavnsfest aflyst på grund af bestyrelsens travlhed. Men det er tilbage på sporet igen og en spændende fastelavn fandt sted søndag den 6. marts 2011.
Legepladsdag: Legepladsdagen blev holdt den 30. maj 2010 og vi nåede at udføre de sædvanlige opgaver som reparation af gynger, maling af hajtænder, beskæring af buske, fjernelse af ukrudt og istandsættelse af hegnet. Der var nogle gode ideer sidste år for et legehuse til de små børn men det er endnu ikke realiseret.
Somemrfest: Sommerfesten blev holdt den 14. august 2010 på den vådest dag i året og nogle gave mennesker kæmpede mod vejret og byggede en teltlejr og holdt en hyggelig aften.
Vedligeholdelse: Reglerne om ansvar for vedligeholdelse af kældertrapperne hvor de er op imod skellet blev opklaret og detaljerne kan læses på hjemmesiden hvor der også er masser af information om samværsregler osv."

Kommentarer m.v.: Alle huse har fælles vandledning. I baghaven ved Lauggårds Alle og i de ulige numre på Maglekrogen. I forhaven ved lige numre på Maglekrogen. Vandledningen er grundejerforeningens ansvar. Nyt vandrør vil koste ca. 2000 kr. pr meter. Bestyrelsen undersøger, hvad det eksakt vil koste at skifte vandrøret ud.

3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
Kassérer Frank Holmgrün, fremlagde regnskab og budget. Begge dele blev godkendt. Dog blev udgifterne til legepladsen forhøjet fra 2000 kr. til 3000 kr. jf. revideret budget. Indkøb af telt til sidste års sommerfest: Telt ligger hos Maglekrogen 12 og kan lånes. Hvis endnu et vandrør sprænger i år, vil der opstå minus i balancen hvilket vil føre til en ekstra opkrævning af kontingent.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ad 1: Maling af facader: Bestyrelsen indhenter tilbud på maling af alle facader. Test af maling: Jesper Sandberg, Maglekrogen 28, prøvemaler
Ad 2: Bestyrelsen skal overveje byggeskik og arkitektur, og overveje at modernisere fortolkningen af deklarationen og servitutten i foreningen.
Ad 3: Snerydning: Bestyrelsen skal understrege, at snerydning på fortove, skal ske senest kl. 08:00.
Ad 4: Fibernet: Bestyrelsen skal holde sig orienteret om udviklingen og forfølge sagen pro-aktivt.
Ad 5: Bestyrelsen skal kontakte kommunen for dialog om vejbelysning.

5. Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af kontingent: 600 kr.

6. Valg af bestyrelse
Genvalg til både Søren, M 11 og Søren M 26.

7. Valg af revisor.
Jens Peter, M8, blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Jesper, M 28, genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant
Elin, M 22, blev genvalgt

10. Eventuelt
Loppemarked: Evetuelt i forbindelse med legepladsdagen eller mulighed for at leje en stand på Søborg Torv. Ved interesse, kontakt Mette, M26.
Listen over beboernes e-mail adresser skal opdateres.

Referant: Søren, M 26