Generalforsamling 2013

Indkaldelse

Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 3. april 2013 kl. 20 i Søborgmagle Kirke, dagligsturen. Indkaldelse blev rundsendt onsdag den 20. marts.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3
Årsregnskab og budgetforslag udsendes senere og fremlægges på generalforsamlingen.

Ad. 4
Bestyrelsen foreslog på generalforsamlingen i 2012 en nytolkning af grundejerforeningens deklaration. Efter de fremkomne kommentarer fremlægges et revideret forslag.
Bestyrelsen foreslår at at der i lighed med tidligere år afsættes en række mindre beløb i budgettet til sommerfest, julefrokost, hjemmeside, vejudsmykning, generalforsamling og legeplads. De nærmere beløb vil fremgå at det budgetforslag der senere udsendes.

Ad. 6. Søren H (M11) og Søren M (M26) er på valg. Begge genopstiller. Frank (M19) og Jesper (M28) er ikke på valg. Valgperioden er to år.

Ad. 7
Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt.

Ad. 8
Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Elin (M22) stiller op.

Ad. 9
Elin Kristensen (M 22) er revisorsuppleant pt.


Referat

Referat af grundejerforeningens generalforsamling holdt 3. april 2013 kl. 20 i Søborgmagle Kirke. Til stede var: Kirsten (L58), Lasse (M24), Søren (M26), Jesper (M28), Elin (M22), Kari (M3), Søren (M11), Neal (L60), Bjarne (M15), Bjarne (M12), Morten (M18) og Frank (M19)

1. Valg af dirigent
Frank Holmgrün. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og at den var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Se beretningen.

3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
Forslaget vedtaget, dog så dan et at 'diverse' med 1000 kr. tilføjes udgiftsbudgettet. Se her regnskab og budget.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsens forslag til ny tolkning af regler og byggeskik mv. blev diskuteret. Punkt H: Formuleringen skal ændres til "Havemure fastholdes i originalt materialevalg". Desuden skal forhøjelsen omformuleres Hegnsloven står til ret for forlængelse af mur i skel.
Punkt B: Silikatmaling accepterest
Punkt D: Bestyrelsen vil kunne bede en matrikel ændre en stærkt afvigende detalje. Bred enighed i forsamlingen med en enkelt undtagelse, men servitutterne vil altid være gældendet
Afstemning: Tolkningen blev vedtagest. De rettede regler lægge på hjemmesiden. Se den vedtagne tolkning.

5. Fastsættelse af kontingent
De nuværende 600 kr fastholdes.

6. Valg af bestyrelse
Søren H (M11) og Søren M (M26 stillede op og blev genvalgt.

7. Valg af revisor
Genvalg til jens Vejbæk (M8).

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Elin (M22) genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Elin (M22) genvalgt.

10. Eventuelt
Beskedskasse: Bjarne (M15) hører sin søn om en løsning
Affaldscontainere: Der skal arbejdes på en fællesløsning. Bestyrelsen kigger på kommunens vejledning og laver et oplæg. Bestyrelsen går efter en løsning med plast/metal og IKKE glas. Der kan dog være en regel om, at en fælles løsning skal indebære både plast/metal OG glas Bestyrelsen vil arbejde på en fælles løsning sammen med Maglestien
Loftsvindue: Lauggårds Alle 50 har tilføjet et ovenlysvindue. Bestyrelsen skal kigge på det
Hjemmeside: Lasse, M24 vil i samarbejde med Søren Holgersen stå for en opdatering af hjemmesiden
Legeplads: 25. maj.
Sommerfest: 17. august.

Referent: Søren M 26.