Skure & carporte

Der må ikke opføres skure, carporte, overdækninger eller andet uden tilladelse fra kommunen og tilladelsen forudsætter dispensation fra byplanreglerne og dens deklaration gælder for kvarteret. Denne dispensation gives af kommunen på grundlag af en principgodkendelse der er udarbejdet sammen med grundejerforeningen. Af sådanne principgodkendelser findes der to der tillader henholdsvis carporte eller skure i forhaven - ikke begge dele samtidig - og i øvrigt kun i kvarterets midterste række. Reglerne skal ses i sammenhæng med byplanreglerne.

Carporte
Principgodkendelsen for carporte i forhaven er fra 1985 og omfatter den midterste række i kvarteret (Maglekrogen 3-21, 4-8). Se tegning af carport her. De anførte mål tolker bestyrelsen som maksimummål. Godkendelsen er en følge af parkeringen i østlige side af Maglekrogen blev forbudt.

Større skure i forhaven, midterrækken
Principgodkendelse af skure i forhaven er fra 2004. Den omfatter også kun den midterste række i kvarteret, men minus de yderste enderækkehuse, hvor kommunen har vurderet at skuret let kan opføres i baghaven. Det skal ses i lyset af en bemærkning i deklarationen for kvarteret om at eventuelle skure bør opføres i baghaven. Se i denne sag ansøgning, kommunens godkendelse og tegning af skur.
Reglerne for skuret er: Indgang til skuret skal være mod haven (modsat fortovet) hvor der kan laves to døre på havesiden. Der er ingen vinduer. Skuret udføres i træ, tagpap-tag og males sort der matcher rækkehusenes sorte træværk og får skuret til at blive så diskret som muligt. Skuret er på 3,0 x 2,1 = 6,3 m2 med en højde på havesiden på 200 cm over terræn og på vejsiden 175 cm over terræn. Målene er maksimummål. Tagets fald ligger fast (ca. 12%, 25 cm på 210 cm). Højden på 175 cm mod vejen måles på basis af en jævn terrænstigning fra vej til hus, ikke på basis af en støttemur o.lign. Skuret placeres ud mod fortovet i en afstand af 80 cm.

Små skure i haver
Bestyrelsen har på sine møder (14.6.05, 22.6.06 og 19.10.06) accepteret en bagatelgrænse for mindre diskrete skure under hækhøjde. Principielt forudsætter de ellers godkendelse med kommunens medvirken.
Skurene må højst være 140 cm høje og skal placeres så de altid giver plads til mindst 50 cm hæk på egen grund - en hæk som i givet fald også skal etableres hvis den ikke er der i forvejen. Det forudsættes desuden at der tale om lette åbne skure på begrænset areal og beregnet til cykler, barnevogne, brænde og lignende. Bestyrelsen lægger vægt på at haverne ikke generelt bliver bebygget og mister havekarakteren. De nævnte skure kan placeres i alle haver.
.
Procedure
Når man vil opføre carport, skur, tilbygning m.v. skal der i alle tilfælde søges tilladelse fra kommunen. Det sker til Gladsaxe Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, Rosenkæret 39, 2860 Søborg, tlf. 3957 5901. Når det gælder de to tilfælde hvor der foreligger principgodkendelser, henvises til disse. I andre tilfælde skal man gennem en procedre der kræver nye dispensationer og principgodkendelser hvor grundejerforeningen inddrages.

Andre dispensationer
Det er sandsynligt at grundejerforeningen kan få andre principgodkendelser. Det søges der om når der kommer en konkret sag. Når principgodkendelsen til skure kun er søgt for kvarterets mellemste række er det fordi at forhaver og baghaver er meget forskellige fra række til række. Det er derfor urimeligt at foreskrive én skurtype til alle grunde. Hvis man ønsker skure andre steder eller andre tilbygninger, kan man enten gå via grundejerforeningen eller direkte til kommunen, men grundejerforeningen bliver indblandet i alle tilfælde.