Generalforsamling 2014

Indkaldelse

Der holdes ordinær generalforsamling mandag den 7. april kl. 20.00 i spejderhytten ved legepladsen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ang. punkt 3.
Regnskab for 2013 og budget for 2014 er vedlagt.

Ang. punkt 4.
Bestyrelsen foreslår at en del af betalingen for den kommende asfaltering af vejen i 2015 betales af foreningen, konkret 50% af foreningens formue.
Der er ellers ikke forslag udover de mindre, sædvanlige ting (legeplads, forsikringer mv.) som fremgår af budgettet.
Man kan dog stadig nå at stille forslag, men de skal være formanden i hænde senest søndag aften den 30. marts. Forslaget vil derefter blve omdelt mandagen efter.


Ang. punkt 5.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr.


Ang. punkt 6.
Jesper (M28) og Frank (M19) er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg. Det gør Elin (M22) også som suppleant. Søren H (M11) og Søren FM (M26) er ikke på valg.


Referat

Referat af grundejerforeningens generalforsamling holdt 7. april 2014 kl. 20 i Spejderhytten ved legepladsen.
Til stede var: Kirsten (L58), Iben (M24), Christian (M26), Jesper (M28), Elin (M22), Kari (M3), Søren (M11), Søren (M10C), Anne-Marie (M21), Berit (M12), Marianne (M14), Frank (M19), Karin (M32) og Jens Peter (M8).

1. Valg af dirigent
Frank Holmgrün. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og at den var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Se beretningen.

3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
Årsregnskab for 2013 blev fremlagt. Årets overskud blev på kr. 15.035. Kassebeholdning således på kr. 65.000 ved årets udgang. Budgettet for 2014 er uændret i forhold til 2013. Begge dele blev godkendt. Se årsregnskab 2013 og budget 2014.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsen har stillet foreslag om at en del af betalingen for den kommende asfaltering af vejen i 2015 betales af foreningen, konkret 50 % af foreningens formue. Den forventede udgift til asfaltering af vejen er iflg. kommunen kr. 100-110.000. Dette forslag blev vedtaget enstemmigt. Samtidig blev det præciseret at de 50% vil være af foreningens formue på tidspunktet for betaling.

5. Fastsættelse af kontingent
De nuværende 600 kr fastholdes. Budget for 2014 på samme niveau som 2013.

6. Valg af bestyrelse
Frank (M19) og Jesper (M28) stillede op og blev genvalgt.

7. Valg af revisor
Genvalg til Jens Peter Vejbæk (M8).

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Elin (M22) genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Elin (M22) genvalgt.

10. Eventuelt
Jens Peter (M8) fremlagde til generalforsamlingen et ønske om at vi på sigt skulle beskære eller helt fælde de 2 ahorntræer der står på legepladsen, da de om nogen tid vil kaste skygge på deres terasse. Jens Peter tilbød at fælde træerne, da de stadig har en størrelse, hvor han selv kan håndtere dem.
Da forslaget var fremlagt under eventuelt, kunne generalforsamlingen ikke tage nogen beslutning vedr. dette, men der var generelt rundt bordet velvilje til at tage det op igen, når det reelt var et problem. Søren H. bemærkede at hvis vi begyndte at beskære de 2 træer, var det en årlig tilbagevendende opgave.

Legepladsdag: Søndag 25. maj.
Sommerfest: lørdag 30. august.

Referent: Jesper M28.
10. Eventuelt
Legepladsdag: 20. maj. Sommerfest: 25. aug.
Indkøb af Børn på vejen-skilt: Pris: Ca. 700 kr
Storskrald skal først stilles ud tidligst dagen før storskrald. Skal understreges af bestyrelsen.