Generalforsamling 2015

Indkaldelse

Der holdes ordinær generalforsamling torsdag den 9. april 2015 kl. 19.00 i spejderhytten (den vestlige) ved legepladsen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ang. punkt 3
Regnskab for 2014 og budget for 2015 er vedlagt her.
Ang. punkt 4
Jens Peter Vejbæk (M8) foreslår at to træer mellem legepladsen og spejdergrunden fældes af hensyn til skyggegener på hans grund. Han tilbyder selv at fælde træerne. Hvis andre har forslag, så orientér Søren Holgersen (M11, 2065 1507, sh@dag.dk) senest 1. april, så bliver forslaget runddelt.
Ang. punkt
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr.
Ang. punkt 6
Søren Holgersen (M11) og Søren Falk Madsen M (M10B) er på valg til bestyrelsen. Søren Holgersen modtager genvalg. Det gør Søren Falk Madsen ikke. Jesper (M28) og Frank (M19) er ikke på valg til bestyrelsen, men Frank træder ud af bestyrelsen på grund af fraflytning. Der er altså tre pladser i bestyrelsen på spil.


Vel mødt !
Bestyrelsen
Søren Holgersen (M11), Søren Falk Madsen (M10B), Frank Holmgrün (M19), Jesper Sandberg (M28), Elin Kristensen (M22).


Referat

1. Valg af dirigent
Jesper, M28, blev valgt.
Han konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og at følgende var til stede: Søren (M10c), Neal (L60), Bjarne (M12), Leif og Marianne (M14), Susanne (M20), Jesper (M28), Kirsten (L58), Elin (M22), Jens Peter (M8), Karsten og Allis (M19), Bjarne (M15), Anders (L52), Chistian og Birgitte (M26) og Søren (M11). Desuden deltog Frank (tidligere M19) som afgående kasserer).


2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
Frank (eks M19) fremlagde regnskab som var godt af foreningens revisor. Regnskab og budget blev godkendt.


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Jens Peter Vejbæk (M8) foreslår at to træer mellem legepladsen og spejdergrunden fældes af hensyn til skyggegener på hans grund. Han tilbyder selv at fælde træerne. Bestyrelsens holdning er den at træer er med til at give området og legepladsen variation, noget liv og grønt. Kan det beskæres? Uhensigtsmæssig løsning. Afstemning: 1 mod og 12 for at træerne fældes. Der skal findes alternativ beplantning der ikke bliver større end de nuværende træer pt er. Det fastlæges i en plan som bestyrelsen forslår når spejdernes terrænprojekt, herunder evt. præcisering af skel, er afsluttet. Genbrug af de fældede træer (ahorn) ifm. legepladssanering/legepladsdag.

5. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at opretholde kontingentet på 600 kr.

6. Valg af bestyrelse
Søren H. M11 genvalgt for to år.
Christian, M26 valgt for to år.
Kirsten, L58 valgt for et år.

7. Valg af revisor
Jens Peter genvalgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Elin, M 22, genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Elin, M 22, genvalgt.

10. Eventuelt
Diskussion af behovet for at få landmåler til at præcisere skel i legepladsområdet. Der fokuseres i første omgang kun på de skel hvor der er aktuelle problemstillinger, dvs. til spejdergrunden, og udgangspunktet er at spejderne må betale hvis de mener at skellet skal flyttes. Angående adfalteringen af vejen skal det på formødet med kommunen tages med at hjørnegrundene kan komme til at betale en urimelig stor andel og at en rist er gået i stykker og støjer når den passeres.

Søren Falk Madsen, referent 9.4.2015