Ekstraordidnær generalforsamling 2016

Indkaldelse

Lørdag den 4. juni kl. 10.00 på legepladsen


Vejrenoveringen af Maglekrogen er nu færdiggjort og kommunen vil om kort tid fremsende opkrævning herfor til de berørte grundejere (bliver sendt til de berørte grundejeres e-boks). Grundejerne skal selv betale for renoveringen i henhold til den aftale om driftsoverenskomst for private fællesveje som blev indgået mellem grundejerne og kommunen i efteråret 2012 og med virkning fra 1. januar 2013.
Af aftalen fremgår det at udgifter vedr. private fællesveje fordeles efter en fordelingsnøgle som har 20% vægt på ejendommens facadelænge, 40% vægt på størrelsen af ejendommens arealer og 40% vægt på den offentlige ejendomsværdi. Dette vil indebære, at nogle kommer til at betale væsentligt mere end andre. De berørte grundejere er: M4-8,  M10 B + C, M12-32, M3-23 og L50.
På Grundejerforeningens generalforsamling i 2014 blev det besluttet,at 50% af grundejerforeningens formue vil blive ydet som tilskud til betalingen. Tilskuddet er på 55.000 kr.
I generalforsamlingsreferatet fra generalforsamlingen 2016 under punktet Eventuelt står der, at den nye bestyrelse vil finde en løsning, således at det beløb de berørte grundejere selv skal betale bliver ligeligt fordelt. Der kunne ikke stemmes om dette punkt, da det som nævnt stod under eventuelt på dagsordenen. Det blev derfor på generalforsamlingen aftalt, at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, når arbejdet er færdiggjort, hvor en beslutning om fordeling af de resterende udgifter til vejreparationen skal tages.
Vi ved endnu ikke, hvor meget den totale regning lyder på, men den skønnes at blive på ca. kr. 100.000, hvilket ifølge fordelingstallene vil betyde individuelle regninger på mellem kr. 2800 og 5000 kr.
På et møde med kommunen den 17. maj fremgik det, at kommunen ikke har mulighed for at modtage een betaling fra grundejerforeningen (de 50% af formuen) og efterfølgende opkræve lige store beløb fra de berørte grundejere, som betaling af det resterende beløb.
Bestyrelsens foreslår derfor at hver berørt grundejer betaler det beløb, man bliver opkrævet af kommunen, og at grundejerforeningen efterfølgende kompenserer hver berørt grundejer, således at alle kommer til at betale det samme beløb.
Det, der skal stemmes om, er således om Bestyrelsen kan kompensere de berørte grundejere, således at disse kommer til at betale det samme beløb for renovering af Maglekrogen.
Hvis ovennævnte skulle give anledning til spørgsmål er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Med venlig hilsen, bestyrelsen
Jesper (M28), Christian (M26), Allis (M19), Kirsten (L58), Elin (M22)


Referat

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Maglekrogen lørdg den 4. juni 2016 på legepladsen. 22 ud af 33 hustande var repræsenteret.
På baggrund af nedenstående indkaldelse, blev det enstemmigt vedtaget at Bestyrelsen kan kompensere de berørte grundejere, således at disse kommer til at betale det samme beløb for renovering af vejen på Maglekrogen.
Inden afstemningen var der en helt kort drøftelse af forslaget. Herunder blev det påpeget, at grundejerforeningens medlemmer fra gang til gang skal tages stilling til, om en fælles udgift skal fordeles på anden vis end efter kommunens nøgle. En ligelig fordeling nu skal således ikke danne præcedens.
Bestyrelsen 5. juni 2016