Generalforsamling

Onsdag den 16. marts kl. 19.30 i Søborgmagle kirke, dagligstuen.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3) Revideret regnskab og budgetforslag. Se det HER.

Ad. 4) Bestyrelsen foreslår at af der jf. budgetforslaget afsættes 4000 kr. til legeplads, 750 kr. til fastelavn, 750 til vejudsmykning, 1000 kr. til sommerfest, 500 kr. til generalforsamling og 750 kr. til julefrokost. Festudvalg søges!

Forslag fra medlemmer skal - for at kunne vedtages på generalforsamlingen - indleveres skriftligt til bestyrelsen senest mandag den 9. marts.

Ad. 5) Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 100 kr. så kontingentet for 2006 er 400 kr. Formålet er at opnå en vis opsparing til gardering mod uventede omkostninger på bl.a. kloaknettet.

Ad. 6) Søren (M11) og Allan (M24) er på valg og genopstiller - men vil ikke stå i vejen der gerne vil ind og gøre en indsats. Lotte og Peter er ikke på valg. Valgperioden er 2 år.

Ad. 7) Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt.

Ad. 8) Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Anja (M3) er suppleant p.t. og genopstiller.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Søren Holgersen (M11), Allan Meinertz (M24), Peter Laursen (M19), Lotte Juul (L56) og Anja Roiy (M3).