Generalforsamling, referat

Onsdag den 16. marts 2005 i Søborgmagle Kirke

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Anja valgt.
Referent: Peter valgt.
Navnelisten blev delt rundt til rettelse og ændring.
I alt 14 husstande var mødt op til generalforsamlingen.
Anja konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Søren berettede at der havde været mange gode og positive sager i år.Vejbidrag: Den gamle ordning fra 1954 der kostede 52 kr. om året er blevet opsagt af kommunen. Kommunen har i stedet tilbudt at vedligeholde fællesvejen for 650 kr. om året per hustand. Bestyrelsens forslag er at tage imod tilbudet men forsøge at forhandle raten. Yderligere er det måske muligt at beboerene på Maglegårds Alle kan slippe billigere på grund af deres begrænsede brug af Maglekrogen. Bestyrelsen anbefaler således at beboerene siger ja på tilmeldingsblanket der omdeler medio 2005. Søren påpegede at vejens tilstand kræver renovering inden for de næste 5 år.

Trafiksikkerhed: Det er blevet undersøgt at placere et bump for enden af mellemvejen (ud for M3) for at dæmpe hastigheden. Kommunen oplyser at det skal være af permanent type med klar afmærkning for ikke at genere cyklister og snerydningskøretøjer. Et sådant koster omkring 20.000 kr.

Kloak: Der blev udført rensning og rodskæring i løbet af året. Udgiften blev betalt af foreningens formue.

Byggetilladelser: Der gøres opmærksom på at der altid skal søges om tilladelse ved opførelse af bebyggelse. Disse rettes i første omgang til bestyrelsen. De eneste principtilladelser der forefindes er til at bygge carport eller skur på Maglekrogens ulige numre. Hvis der er interesse i at opføre lignende andensteds er bestyrelsen behjælpelig med at lave nyt princip.

Nabostøj: Indtil nu har der været løse regler for støj. Nu er der lavet regler for støj der tillader almindelig støj mellem 8 morgen og 20 aften (dog 21 aften i weekend). Beboererne opfordres til at varsle fester og længerevarende istandssættelser for naboerne.

Parkering: Der findes ingen fortrinsret til parkering på Maglekrogen. Der henstilles til at vise hensyn til ældre og handikappede, at parkere bil nummer to på mellemvejen, og at gæster ogsaa parkerer på mellemvejen.

Legeplads: 2004 planen med at åbne mellem vores lejeplads og spejdernes grund er udført. Der er ikke fremskridt med hensyn til at åbne op mellem Maglekrogen og Magledalen. Der blev sat net op på lejepladsen for at stoppe bolde paa afveje. Nettet fange ikke alt så en nabo har sat net op i carport. Bestyrelsen mener at vi har gjort nok i den sag. Supplerende beplantning finder sted når frosten går af jorden.

Facaderenovering: Manual vedrørende puds farve og metode er på vej. Den vil blive lagt på vores hjemmeside.

Hjemmeside: Foreningen har nu en hjemmeside hvor næsten alle oplysninger findes. Hjemmesiden koster ikke foreningen noget på grund af af sponsorer. Bidrag til hjemmesiden ønskes. Information om nyheder på hjemmesiden vil blive sendt ud pr email til dem der ønsker det.

Bank: Foreningen har skiftet til Sparbank Nord på grund af lavere gebyrer. Kontingent og andre indbetalinger kan gøres i egen bank, på netbank og i bankens filial på Strøget.

Sociale aktiviteter der foregik siden sidste generalforsamling: Legepladsoprydning 2. maj, vejfest 21. august, julefrokost for bestyrelsen 6. december og fastelavn 6. februar.

Kommentarer og spørgsmål: Mette M28 spurgte til cykelskur i forhaven. Det blev oplyst at småskure op til hækhøjde (bagatelgrænsen) kan opføres uden tilladelse.

3. og 4. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
Allan berettede at Sparbank Nord blev valgt da alle lokale storbanker havde store gebyrer (se oven over).
Regnskab: Indtægterne havde være lidt større end ventet på grund af indløsning af flaskepant. Udgifterne var højere end forventet på grund af spuling og rodskæring af kloakkerne. Denne udgift blev betalt af kassebeholdningen. Nu er balangen ret lav.
Budgetforslag: Alle fremmødte, undtagen een person, stemte for. Forslaget blev vedtaget. Se regskab og budget her.
Søren kommenterede at udgiften til reparation af faelles vandrør der sprang ugen før generalforsamlingen afholdes solidarisk af alle husstande jf. kvarterets deklaration.
Irene foreslog at udgifter/indtægter vedrørende hjemmeside burde figurere i budgettet.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingentstigning på 100 kr. sådan så kontingentet for 2006 bliver 400 kr. Alle fremmødte stemte for. Det blev vedtaget at stigningen på 100 kr. skulle øremærkes til vedligehold/uforudsete udgifter i regnskabet.

6. Valg af bestyrelse
Søren og Allen var på valg og genopstillede. De blev begge genvalgt enstemmigt af alle fremmødte.

7. Valg af revisor
Jens Peter var på valg og genopstillede. Jens Peter blev genvalgt enstemmigt af alle fremmødte.

8. Valg af suppleant
Anja var på valg og genopstillede. Anja blev genvalgt enstemmigt af alle fremmødte.

9. Valg af revisorsuppleant
Jan var på valg og genopstillede. Jan blev genvalgt enstemmigt af alle fremmødte.

10. Eventuelt
Kasper ønskede information om hvornår manual for facaderenovering bliver klar da han ønskede at igangsaette arbejde. Anja lovede at få dokumentet klargjort snarest.
Allan foreslog at Kasper kunne lave et udvalg for at undersøge om andre husstande matte ønske at deltage i renoveringen samtidigt for at forbedre prisen. Kasper indvilligede.
Kasper forslog at undersøge mulighede for kabel-tv. Søren forklarede at det var gjort tidligere og at tilslutningen var for beskeden. Søren mente ogsaa at kabel-tv teknologien i nær fremtid ville blive overhalet af digital TV. Kasper undersøger markedet.
Allan foreslog at nedsætte et legepladsudvalg. Neil indvilligede i at være formand for udvalget. Allan, Anja og Kasper deltager.
Lotte foreslog at lave en rubrik på hjemmesiden hvor navne pa anbefalelsværdige håndværkere kan figurere. Navne og telefon numre kan fremsendes til Søren som tager sig at implementeringen på hjemmesiden.
Irene spurgte til det nye vejbidrag. Søren forklarede at der skal være underskriftsindsamling. 2/3 flertal er nødvendig for at kunne deltage.
Lotte foreslog at tage kontakt til Magledalen vedrørende adgang mellem vores legepladser.
Kasper ønskede at åbne bagstien bag de lige numre på Maglekrogen for at kunne transportere byggematerialer, etc. Kasper blev opfordret til at alliere sig med andre der har lignende behov og få ryddet stien for forhindringer.

Referent: Peter (M19)
Lagt på hjemmesiden 31.3.05