Generalforsamling

Indkaldelse

Onsdag den 29. marts kl. 20.00 i Søborgmagle kirke, lokalet i stuen.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3) Revideret regnskab og budgetforslag. Se det HER.

Ad. 4)

Bestyrelsen foreslår at der indhentes forhåndsvurdering med henblik på at igangsætte en sanering af kloaknettet. Hvis denne vurdering peger på at en sanering bør igangsættes, får bestyrelsen bemyndigelse til at sætte arbejdet i væk. Forslaget skal ses i lyset at tidligere og fortsatte problemer med kloakken. Efter en TV-inspektion i 1998 vurderede fagfolk at en sanering burde ske inden for 5-10 år. Spuling og rodskæring, som vi har fået udført i 2000 og 2004, er kun symptombehandling. Bliver skaderne for store kan de besværliggøre den billigste saneringsform, strømpeforing, hvor der ikke skal graves op. Prisen for for sådan strømpeforing blev i 1999 sat til 9000 kr. pr. hus, et prisniveau der næppe har ændret sig meget.

Bestyrelsen foreslår at af der jf. budgetforslaget afsættes 4000 kr. til legeplads, 750 kr. til fastelavn, 750 til vejudsmykning, 1000 kr. til sommerfest, 500 kr. til generalforsamling, 750 kr. til julefrokost og 250 kr. til hjemmesiden.

Forslag fra medlemmer skal - for at kunne vedtages på generalforsamlingen - indleveres skriftligt til formanden (Søren M11) senest tirsdag den 21. marts.

Ad. 5) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2007, dvs. 400 kr. Hvis det besluttes at sanere kloaknettet vil betalingen ske i form at ekstra opkrævninger til hver husstand.

Ad. 6) Peter (M19) og Lotte (M56) er på valg og genopstiller - men vil ikke stå i vejen for folk der gerne vil ind og gøre en indsats. Søren og Anja er ikke på valg. Valgperioden er 2 år.

Ad. 7) Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt.

Ad. 8) Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Den hididige suppleant Anja (M3) er nu medlem af bestyrelsen efter at Allan (M24) flyttede.

Ad. 10) Festudvalg søges.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Søren Holgersen (M11), Peter Laursen (M19), Lotte Juul (L56) og Anja Roiy (M3).


Referat

Mødet blev afholdt d. 29. marts 2006
13 af de 33 husstande var repræsenteret til mødet.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad 1
Anja (M3) blev valgt til dirigent

Ad 2
Se formandens beretning efter referatet.
Kommentarer i forbindelse med formanden beretning:
Beboerlisten skal opdateres (Søren (M11) gør dette.
Ros til hjemmesiden (www.maglekrogen.dk)
En opfordring fra bestyrelsen til, at de der ikke har sendt mailadresse til Søren (M11, sh@dag.dk) gør dette.

Ad 3
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet godkendt, dog med den bemærkning at 100 kr. fra hver husstand af kontingentet skal øremærkes til fælles forbedringer (f.eks. kloak). Dette blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. Se regnskab og budget.

Ad 4
Bestyrelsens forslag om kloak:
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at igangsætte en vurdering af kloaknettet samt at igangsætte en renovering (strømpeforing), hvis denne ikke overskrider 12.000 kr. pr. husstand. Overstiger renoveringen dette beløb indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.
Alle fremmødte husstande stemte for forslaget.

Ad 5
Kontingentet fastholdes på 400 kr. pr. husstand pr. år.

Ad 6
Peter (M19) og Lotte (L56) opstillede og blev genvalgt. Søren (M11) og Anja (M3) var ikke på valg.

Ad 7
Jens Peter (M8) genvalgt.

Ad 8
Neal (L60) blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Ad 9
Jan (M6) blev genvalgt som revisor suppleant. Jan var ikke tilstede og skal kontakte bestyrelsen, hvis han ikke ønsker genvalget.

Ad 10
Festudvalg til sommerfest, der afholdes lørdag d. 26. august:
Iben (M24), Neal (M60) og Elin (M22).

Legepladsudvalg (bygning af sandkasse): Lasse (M24), Neal (M60) og Peter (M19).
Iben og Lasse (M24) tilbød at gå i dialog med Magledalen om en åbning (evt. låge) mellem deres og vores legeplads.
Legepladsdag blev fastlagt til søndag d. 21. maj kl. 10. Opgaverne er:
lugning,fæstning af mål, opstramning af net bag mål, opmaling af hajtænder.
En opfordring til alle på Maglekrogen til at køre forsigtigt ! Så vores børn kan lege trygt på vejen.
Lasse (M24) undersøger muligheden for et trådløst netværk i foreningen. Lasse vender tilbage til bestyrelsen med pris ect.
Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til onsdag d. 19. marts kl. 20 hos Peter (M19).

På bestyrelsen vegne
Lotte Juul Foghsgaard 31.3.2006

Beretning

Vandrørsbrud
Det er præcist et år siden vi havde bruddet på vandrøret. Det blev årets klart dyreste begivendhed i foreningen. bruddet der skete i forhaven ved M28 skete i en privat fællesledning og var derfor grundejerforeningens ansvar. Det blev til en uventet udgift på ca. 26.000 kr. fordi det var en meget besværlig reparation der medførte en ret omfattende grave- og retableringsarbejde. Det medførte en ekstraregning på 800 kr. pr. hus der i øvrigt blev betalt uden vrøvl. Beboerne betalte vel at mærke selv den ekstra retablering af forhaven der gik over det som rørskaden betingede.
Reparationer af vores fælles vandrør er ikke noget kommunen bare gør, og hvis de tidligere har gjort gør de det ikke mere. Praksis er strammet. Det fremgår klart af deklarationen der også understreger at udgifterne skal deles ligeligt mellem foreningens huse.
Rørskaden er formentligt ikke tegn på at rørnettet er ved at være nedslidt. Vandrøret var knækket, ikke rustet. Det er et godt tegn, de store reparationsudgifter taget i betragtning.

Skure i vestrækkens forhaver
Bestyrelsen har lagt sig fast på at småskure i vestrækkens forhaver kan opføres uden tilladelse, dvs. at de falder under bagatelgrænsen. Det forudsætter dog at overholder visse regler, bla. at maksimumhøjden er 140 cm over terræn, at skuret skal skjules af en hæk og at der skal være mindst 50 cm til hæk på egen grund. Ellers skal jeg minde om at man for en god ordens skyld skal søge om at opføre skure og carporte.

Vejbidrag
Vi har sidste indgået ny driftsoverenskomst med kommunen om Maglekrogen. Kommunen fandt som bekendt forrige jul på at indexregulere det bløb på 50 kr. vi har betalt siden 1954 til 950 kr. Det gjorde de for alle privatveje i kommunen. Bestyrelsen indstillede ændringen ud fra argumentet om at det ville blive både dyrere og mere besværligt at holde vejen selv. Den skal også renoveres inden for få år. Efter reglerne skulle 2/3 af husene stemme for det, og det gjorde de.
Grundejerforeningen forsøgte uheld at rokke ved den politiske baggrund for det hævede vejbidrag. Dog blev der ikke noget af at Lauggårds-beboerne også skulle betale et vist vejdrag selv vejen er en kommunevej.
Tilbage står diskussionen af hvad vi får ud af at bo på en privatvej ud over at skulle betale mere. Det burde kompenseres i form af en lavere ejendomsvurdering og dermed lavere ejendomsskat. Det får vi mulighed for at tjekke næste gang vi får ejendomsvurderinger.

Legepladsen
Legepladsen er blevet bedre. Det er udvidet med tårn og en rutsjebane, og placeret delvist på spejdergrunden så vi nu også har integreret de to arealer bedre. Det er jo det vi gerne vil. Vi vil gerne takke legepladsudvalget med Neil, Peter og Kasper for godt arbejde.
Det vi gør er også til spejdernes fordel. De får også et større areal, og vi kan give dem lidt oven i ved at holde lidt øje med deres huse. Det har de selv bedt om i forbindelse med den lille sag hvor der var lavet lidt beskedent hærværk med kridttegning. Lad os komme dem i møde så godt vi kan.
Vi havde legepladsdag den 29. maj hvor det hårde arbejde bl.a. var at flytte et pat faststøbte hegnspæle mod spejdergrunden. Tidligere på foråret blev der fældet og plantet i det lille areal mellem legepladsen og Maglestien. Det ser ikke ud af så meget endnu, men i år skulle der komme gang i væksten.
Der mangler endnu en god sandkasse, men den skal efter planen komme til i år. Vores plan er at et par handymen tømrer en solid sag sammen. Hertil kommer en bedre afskærmning af sandet ned mod spejderhuset
Legepladsudvalget har desuden idéer om en asfaltbelægning på spillearealet - hvilket især er et økonomisk problem - og en sammenlægning med de nærliggende grønne arealer der afhænger af beboerne på de pågældende steder.

KabelTV
Bestyrelsen har nogle gange fået nye forespørgsler om kabel-TV og bredbånd og bestyrelsen har diskuteret det flere gange i løbet af året.
Vores holdning er dog stadig at vi ikke lægger kabler ned før elselskabet alligevel jordlægger deres luftledninger, og det sker inden for de næste tre år.
Det kan simpelt hen ikke betale sig, mener vi, og vi tror heller ikke at vi kan opnår den nødvendige tilslutning der skal søges i vores eget kvarter og i nabokvarterer før vi er nok.
Indtil da må klare sig med paraboler, streamTV og de nye digitale sendinger til gamle antenner der begynder 1. april. De giver ganske vist ikke flere kanaler i første omgang, men de kan komme.

Kloakker
De nedslidte kloakker er noget vi er nødt til at følge og tage stilling til. Vi fik lavet TV-inspektion i 1998 hvor fagfolk vurderede at en s anering burde ske inden for 5-10 år, altså mellem 2003 og 2008. Vi fik lavet spuling og rodskæring i 2000 og 2004, men det er kun symptombehandling.
Vi har kun kendskab til ét tilfælde med kloakproblemer siden sidst, og der ved vi ikke engang om problemet lå i vores fælles ledning eller i en privat stikledning. Men vi ved ikke hvad der venter og vi skal også tænke på at den billigste renoveringsmetode, strømpeforing, forudsætter at kloakrørene ikke er skadet alt for meget.
Det er idét lys man skal se vores forslag om indhente en forhåndsvurdering med henblik på at igangsætte en sanering af kloaknettet.

Facademanual
I 2005 fik vi også vores facademanual ud som skal bruges når vores facader skal repareres eller renoveres. Man kan ikke vælge at bruge eller lade være. Farve og struktur er obligatorisk.

Gadefest og fastelavn
Og så havde vi den efterhånden traditionelle gadefest den 27. august. Den er velbesøgt, primært af børnefamilier som også lægger det store arbejde i arrangementet. det kan man også sige om vores lige så traditionelle tøndeslagning ved fastlavn, i år 26. februar.

Bestyrelsen
Allan, vores gamle kasserer er desværre flyttet, men Peter har overtaget tjansen, mens Anja er steget i graderne fra suppleant til regulært bestyrelsesmedlem.
I bestyrelse er vi også ved at undersøge om vores private forsikringer dækker evt. udlykker på legepladsen. Det er sandsynligt at vi kan komme at optræde som forsikringsansvarlige i forbindelse med ulykker hvis sikkerhedsreglerne ikke er holdt - og det er de næppe 100%.
Vi har også diskuteret fælles trailer, men er endnu ikke, også bl.a. på grund af uafklarede forsikringsforhold.
Vi har efter opfordring fra Lasse (M24) diskuteret en fælles trådløs internetforbindelse. Argumentet er at vi på den måde kan få en kraftig, billig og praktisk forbindelse. Overvejelserne er ikke slut, og bl.a.må prisen være med til at afgøre om det er en foreningsopgave eller en opgave for de de særligt interesserede.
Ellers prøver vi at informere om det hele på vores hjemmeside, og vil gerne sende e-mail ud til folk når der er noget nyt. Hvis I allerede har gjort det vil jeg opfirdre til at vi vores jeres e-mail så I kan blive varskoet når noget nyt er lagt ud på siden.

Søren (M11)