Renovering af kloakker

Det koster 10.500 kr. pr. husstand som skal betales inden 1. marts

Vores kloakker skal renoveres. Det gode er at renove
ringen - med en enkelt undtagelse - skal udføres som en ‘strømpeforing’ hvor man ikke skal grave. Vores haver bliver derfor skånet. Det dårlige er at vi selv skal betale for arbejdet.

Vores kloak består af tre led. Nærmest husene er de private stikledninger som hvert hus selv er ansvarlig for at holde. De fører ud i de fællesledninger som vi har et fælles ansvar for via grundejerforeningen. Det er dem der nu skal renoveres. De fælles ledninger munder via brønde ud til de kommunale ledninger.

Kloakrørene er som husene 58 år gamle. I 1998 blev der foretaget en TV-inspektion som viste at kloakken nok fungerede, men at rørene var generelt slidte og at en sanering burde ske inden for 5-10 år. Der har været udført rodskæring og spuling to gange siden, i 2000 og 2004. Det er midlertidige symptombehandlinger der i sig selv er tegn på at kloakken ikke er i topform.

På sidste generalforsamling blev det besluttet at sætte renoveringen i gang. Af referatet fremgår: „Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at igangsætte en vurdering af kloaknettet samt at igangsætte en renovering (strømpeforing), hvis denne ikke overskrider 12.000 kr. pr. husstand. Overstiger renoveringen dette beløb indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling. Alle fremmødte husstande stemte for forslaget.“

Baggrunden for at gå i gang nu er ikke akutte problemer. Der er to andre grunde: For det første at renovere kloakkerne før der opstår alvorlige problemer med kloakker der ikke fungerer. For det andet at strømpeforing - som er den langt billigste renoveringsform - afhænger af at rørene ikke er alt for medtagne.

Vi har indhentet to tilbud og har foretrukket Per Aarsleff A/S Rørteknik. Tilbuddet er på 219.900 for strømpeforing af alle fællesledninger. Se tilbud. Hertil kommer et overslag på 25.000 kr. for udbedring af et enkelt sted hvor det er nødvendigt at grave og oprette en lunke. Det er ved Maglekrogen 5-7. Hertil kommer TV-inspektion af private stikledninger. Herom senene.

Den fælles udgift bliver 258.850 kr. Med moms giver det 323.563 kr. Eller pr. hus: 10.438 kr. Vi runder op til 10.500 kr. Beløbet skal indbetales på foreningens bankkonto: 9006-4565078408 inden 1. marts 2007.

I renoveringen holdes grundejerforeningens to nye huse, Maglekrogen 10B og 10C uden for. De to huse er fælles om en privat stikledning der ender i den kommunale del af kloaknettet. De kan dog - hvis de vil - få foretaget en TV-inspektion af deres ledning for to huses pris. Meld venligst hurtigt tilbage til Søren Holgersen (3969 0411, sh@dag.dk).

Maglekrogen 12-16 er tilknyttet et stykke af den fælles kloakledning hvor der også ledes vejvand til. Der er derfor før rejst spørgsmål om denne del er kommunens ansvar. Kommunen oplyser at det er kvarteret der har ansvaret for så vidt det drejer sig om spildevand. Når det drejer sig om vejvand har kommunens vejafdeling ‘en aktie i det’ fordi vi betaler kommunen for at stå for vejdriften. Bestyrelsen har på dette grundlag besluttet at de nævnte tre huse er med i kloakrenoveringen på lige fod med de øvrige ‘gamle’ huse i kvarteret.

Arbejdet skal indledes med en rensning og ny TV-inspektion. Det bliver udført sidst i denne uge. Husejere med brønde i haven skal derfor med det samme sikre sig at brøndene er frilagt og at der er adgang til haven. Brøndene følger hver kloakstreng der ligger i østrækkens forhaver, midterrækkens baghaver og vestrækkens forhaver.

Bestyrelsen har besluttet at TV-inspektionen udvides til også at omfatte de helt private stikledninger der går fra de fælles ledninger og ind i husene. Det er billigt - 450 kr. pr. hus - når TV-inspektionen alligevel er i gang. Beløbet indgår i de 10.500 kr. hvert hus skal betale. Vi sender resultatet af inspektionen ud til hvert enkelt hus sammen med entreprenørens vurdering af behovet at renovere stikledningen, men derefter er det op til den enkelte husejers beslutning og regning at foretage sig yderligere. I mange tilfælde er stikledningen ind til huset omfattet af husforsikringen, dog under forskellige vilkår. Alle opfordres derfor til at undersøge deres forsikringsforhold. TV-inspektionen udføres af et godkendt firma som forsikringen almindeligvis kræver.

Hvis man ikke ønsker at få foretaget TV-inspektion af den private ledning, så meddel det hurtigst muligt til (3969 0411, sh@dag.dk). Vi fraråder det med mindre stikledningen nyligt er tjekket.

Efter rensning og TV-inspektion er næste skridt at oprette den lunke ved Maglekrogen 5-7 som allerede blev konstateret i 1998. Her er det nødvendigt at grave op i baghaven. Hvornår det vil ske vil ejerne i de to huse få nærmere oplysning om. Det kan både blive før og efter jul. Derefter mangler kun selve strømpeforingen der udføres fra brøndene. Det tager 2-3 dage.

Det er uafklaret om der kortvarigt bliver behov for at afbryde kloakken under arbejdet. I givet fald bliver der givet nærmere besked.

Spørgsmål vedrørende betaling kan rettes til Peter Laursen, Maglekrogen 19, tlf. 3258 0048. pln@cowi.dk. Øvrige spørgsmål kan rettes til Søren Holgersen, Maglekrogen 11, tlf. 3969 0411, sh@dag.dk.

Med venlig hilsen
Grundeejerforeningens bestyrelse 4.12.2006