Generalforsamling

Indkaldelse

Onsdag den 21. marts kl. 20.00 i Søborgmagle kirke, lokalet i stuen.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3) Revideret regnskab og budgetforslag.

Ad. 4)

Bestyrelsen foreslår at foreningens formue - herunder kontingentet for 2007 - i maksimalt omfang anvendes til at dække de ekstra omkostninger der er opstået i forbindelse med kloakrenoveringen udført i januar 2007. Maksimalt omfang betyder jf. vedlagte budget 20.000 kr. Der henvises til at den kontingentstigning på 100 kr. der blev indført i 2005 blev øremærket til vedligehold/uforudsete udgifter. Det foreslås videre at Maglekrogen 10B og 10C, der ikke er med i kloakrenoveringen, kompenseres med et beløb der svarer til det de øvrige husstande får. Begrundelsen for forslaget er minimere de ekstrabetalinger der er blevet nødvendige som følge af kloakrenoveringen. Se her forklaringen bag de ekstra omkostninger til kloakken.

Bestyrelsen foreslår at der jf. budgetforslaget afsættes 1000 kr. til sommerfest, 750 kr. fastelavn, 750 kr. til generalforsamling, 750 kr. til vejudsmykning, 500 kr. til legeplads og 250 kr. til hjemmesiden.
Forslag fra medlemmer skal - for at kunne vedtages på generalforsamlingen - indleveres skriftligt til formanden (Søren M11) senest tirsdag den 13. marts.

Ad. 5) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2007, dvs. 400 kr.

Ad. 6) Anja (M3), men genopstiller ikke. Søren (M11) er på valg og genopstiller. Lotte (M56) og Peter (M19) er ikke på valg. Neal (L60) opstiller. Valgperioden er 2 år.

Ad. 7) Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt.

Ad. 8) Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Den hididige suppleant Neal (L60) stiller op til til bestyrelsen.

Ad. 10) Festudvalg søges.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Søren Holgersen (M11), Peter Laursen (M19), Lotte Juul (L56), Anja Roiy (M3) og Neal McMullan (L60).