Kloakken er blevet dyrere end ventet

Ekstra betaling på omkring 1705-2155 kr. pr. husstand kan desværre ikke undgås og skal betales senest 1. maj

Kloakrenoveringen blev gennemført teknisk set problemfrit den sidste uge i januar og er anmeldt til kommunen som man skal. Kloakken er i orden og i en standard der svarer til at vi har fået ny kloak. Alle - Maglekrogen 10B og 10C undtaget - har desuden fået tjekket de private stikledninger. Så langt så godt.

Desværre holder tilbuddet ikke. Arbejdet er blevet dyrere end ventet. Det er der flere gode og mindre gode grunde til. De mindre gode har vi forsøgt at luge ud efter møde med entreprenøren Per Aarsleff A/S. Desuden er kommunen gået med til at dække en del af differencen mellem tilbud og faktura. Tilbage står dog et beløb som vi selv må klare. Bestyrelsen foreslår at vi på generalforsamlingen tillader at bruge så meget af vores formue som muligt til formålet, men selv da bliver der et beløb tilbage. Detaljeret forklaring følger.

Hvor betalingen skulle have været de opkrævede 10.500 kr. pr. hus bliver betalingen nu lidt over den grænse på 12.000 kr. som blev fastsat på generalforsamlingen i 2006. Så langt fik bestyrelsen lov til at gå uden en ny beslutning på en generalforsamling. Processen kan imidlertid ikke gøres om. Derfor tages punktet op på generalforsamlingen den 21. marts med henblik på at konfirmere tillægsbeløbet og for at beslutte at bruge maksimalt af foreningens formue. Bestyrelsen har ageret i god tro, men er selvfølgelig ikke glad for situationen. I bagklogskabens lys burde bestyrelsen have opereret med en økonomisk usikkerhed og derfor også have taget omvejen med en ny generalforsamling før renoveringen blev sat i gang.

Tilbuddet lød på 219.900 kr. (uden moms) hvortil kom et overslag på 25.000 kr. for opgravning og opretning af en lunke (M5-7) samt 450 kr. for hver tv-inspektion af de private stikledninger. Ud fra disse tal (+ moms) blev betalingen pr. hus sat til 10.500 kr. Fakturaen, vi først blev præsenteret for, lød på 361.864 kr., cirka 103.000 kr. mere. Dette beløb har vi forhandlet 22.000 kr. ned ligesom kommunen dækker en del. Restbetalingen har vi desuden fået udskudt til 7. maj.

Den største ekstrapost, 36.800 kr., drejer sig om et stykke kloak der slet ikke var med i tilbudet, nemlig strækningen M12-14. Vi troede at denne strækning var kommunens ansvar, men da vi fandt ud at den principielt er vores, blev den taget med i arbejdet. Strækningen var forholdsvis dyr fordi rørdimensionen er større her end for de øvrige rør. Kommunen har imidlertid en andel i driften af denne strækning, da der løber vejvand til og da vi kontraktligt har overdraget vejvedligeholdelsen af vejen Maglekrogen til kommunen. Kommunen har derfor givet tilsagn om at dække halvdelen af beløbet.

Den næststørste ekstrapost, 24.000 kr., skyldes at den indledende rodskæring var meget mere omfattende end ventet. Det er i sig selv et tegn på renoveringen var meget nødvendig. Bestyrelsens synspunkt har været at tilbuddet på 10.000 kr. for dette arbejde skulle holdes, men har også måtte erkende at baggrundmaterialet - tv-inspektionen fra 1998 - var mangelfuldt. Her er det derfor endt med et forlig hvor vi fået ekstraposten nedsat med 9.000 kr.
To mindre ekstraposter på 5500 kr. og 7500 kr. er desuden taget af bordet fordi de ikke fremgår af tilbudet. Der var dels tale om en tilbudsfejl, dels en faktureringsfejl.


Den tredjestørste ekstrapost, 12.000 kr., skyldes at der var flere åbninger ind til private stikledninger ved forudsat i tilbudet. Grundlaget for tilbudet var igen tv-rapporten fra 1998 der ikke gav helt korrekte oplysninger.

Den fjerdestørste post, 11.814 kr., skyldes opgravningen og opretningen af lunken ved M5-7. Da dette arbejde er baseret på et overslag, kan vi ikke sige noget til overskridelsen der skyldes at skaden var større end ventet og at rørene uventet var lejret i beton og derfor måtte hakkes fri. En del af overskridelsen skyldes dog bortkørsel af jord som egentligt ikke er indeholdt i overslaget.

Sidste ekstrapost er tv-inspektionen af de private stikledninger. Her var tilbuddet en styk-pris på 450 kr. Den er holdt - men der var flere stik end vi selv havde som grundlag for betalingen. Vi havde overset at midterrækken har to stik hver. Derfor er entreprenørens regning blevet dét større. Det må vi tage på egen kappe.

Regnestykket er herefter: Ekstraregningen er på 81.014 kr., hvilket plus moms giver 101.267,50 kr. Herfra trækkes det kommunen giver (18.400 kr. + moms= 23.000 kr.) og den del af foreningens formue som vi kan bruge (20.000 kr.). Tilbage er et beløb på 58.267,50 kr. Det skal fordeles på 31 huse, idet husene med to private stikledninger selv skal betale for de ekstra tv-inspektioner. Det bliver pr. hus 1705 kr., dog 2155 kr. for M3,4,5,6,7,9,11,13,15,17,19,21.

Under forudsætning af beslutningen på generalforsamlingen skal beløbene indbetales på på foreningens bankkonto: 9006-4565078408 inden 1. maj 2007.

Med meget beklagelig hilsen
Bestyrelsen