Referat fra generalforsamling

onsdag den 26. marts 2008 kl. 20 i Lauggårds Allé 56.

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Fremmødte:
Jes, M21
Leif,M14
Lotte, L56
Elin, M22
Søren, M26
Dennis, M5
Flemming, M18
IngeLise, M13
Søren, M11,
Frank, M19

1. Valg af dirigent
Flemming (M18) blev valgt til dirigent

2. Formandens beretning
Det har været et meget stille år siden sidste generalforsamling, både for grundejerforeningen og for bestyrelsen. Vi har holdt kun tre møder og har ikke engang holdt vores lille julefrokost.
Vi holdt dog legepladsdag 13. maj hvor vi bl.a. fik fjernet ukrudt, flyttet nogle fliser og fik spærrenettet rettet op. Desværre synger de mål, som vi foræret for nogle år sidne, på sidste vers. Der er derfor vi foreslår nogle nye, selv om de er dyre. Også grusunderlaget er dårligt, støvende og løst. Det foreslår vi også at der gøres noget ved. Den næste legepladsdag er sat til 18. maj.
Sommerfesten der skulle være holdt 25. august blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Vi prøver igen i år, og overvejer at flytte datoen til juni. Bestyrelsen agerer selv festudvalg, men andre er meget velkomne til at være med til at arrangere.
Den lave profil som bestyrelsen har holdt hænger bl.a. sammen med de store kloakrenovering der blev udført sidst i januar sidste år. Selve renoveringen gik uden problemer. Det blev lidt dyrere end budgetteret, men i sidste ende - og efter forhandlinger med både entreprenør og kommune - betalte vi ikke for mere end vi skulle. Vi fik bl..a kommunen til at medfinancere et stykke af kloakken. Alle i kvarteret har også betalt unden at kny, først de 10.500 kr, siden efterregningen på 1705-2155 kr.
Der var dog et hængeparti som kom efter sidste års generalforsamling, nemlig opretningen af de to haver i Maglekrogen 5 og 7. Opretningen var mere omfattende end vi havde ventet og vi havde ikke budgetteret med midler til det. Vi troede vi kunne nøjes med lidt knofedt og græsfrø. For ikke at gå med en alt for stor efterregning valgte vi en billig model som bare ikke levede om til forventninger i de to huse. Det forslag som vi senere skal behandle skal ses i det lys.
Bestyrelsen har i årets løb taget afsked med Peter der var kasserer. Han rejste i august til Kalifornien sammen med Jill. Flemming, der var suppleant, trådte ind i bestyrelsen og overtog også kassererposten.

3. Revideret regnskab og budgetforslag
Regnskab og budgetforslag med godkendt med følgende kommentarer:
Bestyrelsen indkøber trillebøre, som placeres for enden af gangen mellem husene på Lauggårds Allé og Maglekrogen.
Vedr. indkøb af fodboldmål. Rammen er godkendt. Det blev dog aftalt at Søren fra M26 vil undersøge om vi kan søge fond til indkøb og vender tilbage inden 15. april. Bestyrelsen vil ligeledes undersøge om vi evt. kan finde nogle brugte.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Fra Maglekrogen 5 blev der stillet følgende forslag der var omdelt i forvejen:

"Hermed fremsættes forslag til ændring af grundejerforeningens nuværende holdbing vedrørende udgifter ved fælles projekter/vedligeholdelse: Der skal ikke være nogle udgifter, hverken økonomisk eller arbejdsmæssigt for enkelte medlemmer i forbindelse med fælles vedtaget projekter / vedligeholdelse. Forklaring: Under udførelsen af kloakprojektet skulle der rettes en lunke der set med vore øjne uheldigvis lå i vores baghave (ref M5 og M7). Det resulterede bl.a. i at vores trappe til baghave blev skåret af og stort set hele vores baghave forvandlet til en stor jordmark. Det skulle vi selv genoprette med et tilskud på 3500 kr. fra foreningen. Det indebar ikke kun ekstra arbejde, men også ekstra udgifter for os foruden en masse snak frem og tilbage med bestyrelsen om hvordan vi skulle løse dette. Så for at undgå at andre kommer i den samme situation fremsættes dette forslag. Med venlig hilsen, Maglekrogen 5.“

Det udsendte forslag blev diskuteret. Følgende blev vedtaget: Vi henstiller til at bestyrelsen er opmærksom på at budgettere med en ramme til uforudsete udgifter. Al reetablering efter fælles projekter udføres fremover efter gældende forsikringsprincipper.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontingent blev nedstemt.
Et forslag om forhøjelse af kontingentet til 600 kr. fra 2009 blev fremsat, for at sikre en buffer i foreningens økonomi til uforudsete udgifter, f.eks. sprængte vandrør. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse
Flemming (M18) genopstillede og blev valgt
Neal (L60) genopstillede og blev valgt.

7. Valg af revisor
Jens Peter (M8) genopstillede og blev valgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Søren (M26) opstillede og blev valgt. Vi glæder os til at samarbejdet med Søren.

9. Valg af revisorsuppleant
Jes (Mblev valgt.

10. Eventuelt

Opdatering af medlemsliste:Vi opfordrer til at alle husstande tjekker beboerlisten, på www.maglekrogen.dk (kodeord 1948) og sender evt. rettelser til Søren, sh@dag.dk.
Vi vil ligeledes meget gerne have mail adresser på alle beboere, hvis muligt, så nyheder mv. kan sendes ud elektronisk.
Sommerfest: Dato for sommerfest blev fastlagt til lørdag d. 21. juni. Bestyrelsen planlægger festen. Fest planlægning hos Lotte, L56, d. 7. maj. kl. 20. Elin deltager sammen med bestyrelsen i planlægningen. Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i planlægningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Søren Holgersen (M11), Flemming Bøgild (M18), Lotte Juul (L56)
og Neal McMullan (L60

Referent: Lotte (L56)

Forslaget i punkt 4 er her kommenteret af Søren Holgersen på bestyrelsens vegne.