Referat fra generalforsamling 2009

Ordinær generalforsamling
mandag den 9. marts 2009 kl. 20 hos Neal og Sanne, Lauggårds Allé 60.

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Fremmødte:
Bjarne Møller, M12
Anne-Marie Larsen, M21
Leif Hansen, L14
Janne Janniche, L54
Neal McMullan, L60

Flemming Bøgild, M18
Søren Falk Madsen, M26
Elin Kristensen, M22
Kirsten Klie, L58
Anja Birkedal, L56
Søren Holgersen, M11

1. Valg af dirigent

Søren Holgersen blev valgt.

2. Formandens beretning
Neal McMullan fremlagde beretningen:

"Det har været endnu et stille år for bestyrelsen og grundejerforeningen og igen,  som sidste år, nåede vi heller ikke at holde vores årlige julefrokost.
Kontingent var fastsat til 600 kr sidste år, på grund af at det skal dække uforudsete udgifter som f.eks. sprængte vandrør. Og det må vi nu sige var en meget fornuftigt ide, da vi har lige oplevede en sprængte vandrør ved M26 den 3. februar 2009. Reparationerne blev udført straks og vi forventer en regning for dette arbejde af en størrelsesorden 20.000 til 30.000 kr. som skal dækkes af grundejerforeningen. Det kan måske gøre det nødvendigt med en særlig medlemsopkrævning. 
Fastelavn blev fejret som vi plejer at gøre med god deltagelse fra både voksen og børn i meget fantasifuld beklædning. De fik en slikpose med - eller kaffe og kage.
Vi besluttede at holde legepladsdag og sommerfesten på den samme dag, lørdag 21. juni i håbet om at der vil være en større deltagelse end sidste år da vi måtte aflyse festen. Allugevel blev deltagelsen ikke så stor, men vi besluttede at fortsætte alligevel på en mindre spektakulær møde. Festen blev holdt hos L60 hvor vi grillede og blev underholdt med en super sjov musikquiz styrede af Søren H.
På legepladsen fik vi opstillede to nye mål af en lettere og billigere kvalitet, men det ser ude til at de holder godt. Nyt ’herregårdsgru's blev placeret og komprimeret på fodboldbanen  og der var generelt oprydning og fjernelse af ukrudt.
Bestyrelsen har i årets løb sagt farvel til Lotte som er flyttet til Dyssegårdskvarteret, men, til gengæld kunne vi sige velkommen til Søren (M26) og Frank (M19) som straks sprang indtil bestyrelsen med masser af energi."

3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
Flemming Bøgild fremlagde regnskab og budget. Forslag til ændringer i budget:
- Beløbet til legepladsdagen forhøjes til 2.000 kr.
- Vejudsmykning. Skal pengene bruges på legepladsen i stedet? Nej, vi forsøger at bibeholde vejudsmykningen.
- Skal beløbet der bruges på generalforsamlingen udvides til 1.000 kr. bl.a. for at dække leje af lokale til afholdelse af generalforsamling? Hvis generalforsamlingen afholdes privat kan udgiften holdes på ca. 200 kr. Foreningen satser fremover på,at afholde generalforsamlingen privat.
- Ellers ingen kommentarer til budget.
Se her regnskab og foreslået budget for 2008 og revideret budget.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen ud over hvad der fremgår af budgettet.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent fastholdes på 600 kr.

6. Valg af bestyrelse
Søren Holgersen (M 11) og Søren Falk Madsen (M 26) var begge på valg og stillede begge op igen. De blev begge genvalgt.

7. Valg af revisor
Genvalg til Jens Peter Vejbæk (M 8).

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Frank Holmgrün (M 19) blev genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Elin Kristensen (M 22) valgt.

10. Eventuelt
- Sprunget vandrør hos M 26: Hvem dækker udgiften til renovering: Som udgangspunkt grundejerforeningen. Men Søren, M 26, har 11/3 fået et opkald fra taksator der umiddelbart forklarede at M 26’s husforsikring dækker skaden da regler for dækning netop lige er blevet ændret. Endelig verificering afventes. Hvis forsikringen ikke dækker, blev det besluttet at halvdelen af udgiften betales via kassebeholdningen i foreningen og resten ved opkrævning. Kan vandrøret forsikres? Bestyrelsen vil undersøge sagen. En fremtidig renovering/udskiftning af hele vandrørsledningen blev diskuteret: Skal kontingentet til grundejerforeningen forhøjes for at komme den udgift i forkøbet?


- Legeplads: Nettet skal sættes over sandkassen efter brug.·     

- Brug af motoriserede haveredskaber og elektriske redskaber er ifølge nogle beboere ved at tage overhånd. Bestyrelsen vil diskutere en skærpelse af foreningens samværsregler på næste møde.

- Dong har pt ingen planer for installation af fibernet i området. Bestyrelsen anbefaler at beboerne går ind på www.dong.dk hvor det er muligt at tilkendegive sin interesse for fibernet.

- Belysning på grundene: Regler for hus- og havebelysning tages op af bestyrelsen på næste møde.

- Opdatering af beboerliste: Info sendes til Søren Holgersen (M 11) på sh@dag.dk.

-
Sommerfest: Dato: 22. august·      . Festudvalg: Elin (M 22), Anja (L 56), Neal (L 60) og Mette (M 26). Andre deltagere er velkommen.

Legepladsdag: Dato: 16. maj, kl. 10.00.

Søren Falk Madsen, referent.