Grundejerforeningen Maglekrogen
8. marts 2010

Generalforsamling 2010

Indkaldelse

Der holdes ordinær generalforsamling
tirsdag den 23. marts 2010 kl. 20 hos Neal og Sanne, Lauggårds Allé 60.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3. Revideret regnskab og budgetforslag udsendes senere. Her vedlægges regnskab og budgetforslag.
Ad. 4. Bestyrelsen foreslår at der afsættes følgende beløb i budgettet: 1500 kr. til sommerfest, 1250 kr. til julefrokost, 250 kr. til hjemmesiden, 500 kr. til vejudsmykning, 500 kr. til generalforsamling, og 2000 kr. til legeplads.
Forslag fra medlemmer skal - for at kunne vedtages på generalforsamlingen - indleveres skriftligt til bestyrelsen (formanden) senest mandag den 15. marts.
Ad.5. Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende kontingent på 600 kr.
Ad. 6. Neal (L60) er på valg og genopstiller. Frank (M19) er på valg idet han er kommet ind som suppleant. Han genopstiller også. Søren (M11) og Søren (M26) er ikke på valg. Valgperioden er to år.
Ad. 7. Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt.
Ad. 8. Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Der er pt. ingen suppleant. Ad. 9. Elin Kristensen (M 22) er revisorsuppleant pt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Neal McMullan (L60), Søren Holgersen (M11), Søren Falk Madsen (M26) og Frank Holmgrün (M19).