Generalforsamling 2012

Indkaldelse

Der holdes ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2011 kl. 20 i Søborgmagle Kirke, dagligsturen. Indkaldelse blev rundsendt torsdag den 15. marts om morgenen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad. 3
Årsregnskab og budgetforslag udsendes senere og fremlægges på generalforsamlingen.

Ad. 4
Bestyrelsen foreslår en samlet plan for tolkning af grundejerforeningens vedtægter. Læs forslaget.
Bestyrelsen foreslår at at der i lighed med tidligere år afsættes en række mindre beløb i budgettet til sommerfest, julefrokost, hjemmeside, vejudsmykning, generalforsamling og legeplads. De nærmere beløb vil fremgå at det budgetforslag der senere udsendes.
Andre forslag fremsendes til formanden (Søren M11) senest 21. marts hvorefter det vil blive runddelt sammen med den endelige dagsorden.

Ad. 6. Neal (L60) og Frank (M19) er på valg. Neal genopstiller ikke. Frank genopstiller. Søren (M11) og Søren (M26) er ikke på valg. Valgperioden er to år.

Ad. 7
Revisoren er på valg hvert år. Jens Peter (M8) er revisor pt.

Ad. 8
Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Jesper (M28) stiller op.

Ad. 9

Elin Kristensen (M 22) er revisorsuppleant pt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Neal McMullan (L60), Søren Holgersen (M11), Søren Falk Madsen (M26), Frank Holmgrün (M19) og Jesper Sandberg (M28).


Referat

Referat af grundejerforeningens generalforsamling holdt 29. marts 2011 kl. 20 i Søborgmagle Kirke. Til stede var: Anne-Marie, M21, Berit, M12, Karin, M32, Søren, M26, Jakob, M3, Neal, L60, Leif, M14, Kirsten, L58, Iben, M24, Frank, M19, Elin, M22, Søren, M11.

1. Valg af dirigent
Frank Holmgrün. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og at den var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Det har været et stille år. 4 møder + en julefrokost.
Bestyrelsen har lavet en ny tolkning af de gamle regler. Der er fundet en balance mellem variation og regler.
Facader kan males og pudses op med tyndpus. Stadig i en testfase. Så der er ikke indhentet tilbud på maling. M 24 har malet med silikatmaling i 2011 og det ser uændret ud nu. Bestyrelsen følger op.
Gadebelysning er udskiftet med moderne belysning. Vi havde håbet på fiber i jorden samtidig, men det har TDC ikke været villige til selvom bestyrelsen har arbejdet intenst på det.
Snerydning: På sidste generalforsamling blev det indstillet, at beboerne skulle følge kommunens regler.
Postkasser: Vi var for sent ude til at få et fælles udtryk/de samme postkasser
Brud på vandledning: Intet brud i år. Sidste år betalte Nordvand for reparation af bruddet. Fremover må vi dog regne med at skulle betale selv.
Udskiftning af rør mellem M2 -30: Bestyrelsen har indledt dialog med Nordvand om udskiftning som de afholder. Men vi skal formentlig selv afholde det. Derfor skal vi spare op i foreningen.
Fastelavn: Velbesøgt. Men voksentønden røg for hurtigt. Næste år skal tønderne desuden dekoreres.
Maglestien skal inviteres til legepladsdag.
Neal udtræder af bestyrelsen. Der skal vælges en ny beboer ind.
Bestyrelsesansvarsforsikring: Bestyrelsen står pt til ansvar for økonomiske anliggender. Det skal ændres ved at tegne sådan en forsikring.
Hjemmeside: Den skal forbedres. Evetuelt ny webmaster?
Spørgsmål til legehuset på legepladsen: En skarp spids på kanten af legehuset. Kan der gøres noget ved det?

Se hele beretningen.

3. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag

Er kommet lidt sent.
2011: Overskud. Manglende tilgodehavender vil blive indkrævet. Ingen ekstraordinære udgifter i 2011.
Balance på: 39971,78. Stadig en lille sum ift potentielle fremtidige udgifter.
Bestyrelsesansvarsforsikring + legepladsforsikring vil fremgå næste år
Budgettet vedtages. Revisor havde ingen anmærkninger.


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsens forslag til ny tolkning af regler og byggeskik mv. Bestyrelsen efterspørger en vedtagelse på generalforsamlingen så reglerne kan gælde fremover. De oprindelige regler er fra 1948 og vi skal nu have en opdateret nytolkning.
Forslag fra beboerne: Punkt b: Farvevalget i maling og puds skal specificeres bedre så de er helt ens. Hvis der skal pudses/males skal en hel række være enig. MEN alle er ikke nødvendigvis klar på samme tid. Og det kan få den modsatte effekt at folk ikke vedligeholder. I sidste ende vil servitutterne kunne gå ind og pålægge folk at vedligeholde. Forslag ikke vedtaget.
Der må ikke bare males ovenpå den pudsede overflade. Pudsen skal repareres og skures først.
Beslutning: Ens farve for puds og silikatmaling. Farverne skal konkret specificeres. Løst puds skal repareres.
Tage: Der blev diskuteret store vinduer i tagene.
Punkt c 2: Bestyrelsen præciserer iforhold til fremgangsmåde ved ændringer/tilbygninger.
Punkt e: Der er tilslutning til en åben fortolkning.
Punkt g: Punktet ryger til genbehandling da der kan have været forskellige adskillelsestyper
Punkt h: Punktet er lavet for at holde haverne grønne og ikke stenbelagte.


5. Fastsættelse af kontingent
De nuværende 600 kr fastholdes.

6. Valg af bestyrelse
Frank genopstiller. Jesper stiller op. Valg til begge.

7. Valg af revisor
Genvalg.

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Elin valgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Kirsten, L58, valgt.

10. Eventuelt
Legepladsdag: 20. maj. Sommerfest: 25. aug.
Indkøb af Børn på vejen-skilt: Pris: Ca. 700 kr
Storskrald skal først stilles ud tidligst dagen før storskrald. Skal understreges af bestyrelsen.
Brandvejsstier skal holdes farbare. Dvs bevoksning skal holdes nede og der må ikke stilles effekter på stierne

Referent: Sørem M 26.