Beretning til generalforsamlingen 2013

En dag stod de der, alle de nye affaldsbeholdere. De fleste har kun fået en dobbeltbeholder til metal og plast, mens andre har fået hele batteriet så de ikke behøver at gå med papir og glas til de fælles containere. Affaldsbeholderne fylder godt op og skæmmer i vores små haver. Så hvorfor er der ikke lavet en fælles læsning for vores kvarter, kunne man spørge?

Vi havde diskussionen i efteråret. Kommunen tillod en fælles løsning og det var det også stemning for, da vi spurgte os lidt rundt i kvarteret. Problemet var at de fælles containere er måde ret store og grimme og og at glascontaineren også kan give en del støj. Og at vi ikke har et oplagt sted til en sådan lokal genbrugsstation.

Vi overvejede at bruge den øverste parkeringsplads på mellemvejen, men det ville hverken være en smuk eller diskret placering, og andre end kvarterets egne beboerne kunne måske føle sig fristet til at bruge dem. Vi talte også om med Maglestien om en fælles løsning, men kunne ikke lige blive enige om hvor containerne skulle stå.

Så vi faldt tilbage på den individuelle løsning, tage diskussionen på generalforsamlingen og om muligt senere få indført en fælles løsning, eventuelt med skur eller skærm. Det er måske også en løsning at slå sig sammen nabovist og tage nogle beholdere ud af drift. De er store nok til det, men vi skal lige vide hvordan kommunen tager det.

I efteråret havde i også en anden sag, nemlig en ny driftsoverenskomst med kommunen om driften af vejen Maglekrogen der som bekendt er privat fællesvej. Den ny overenskomt har virket fra nytår efter at vi var ude at samle underskrifter som vi skulle. 2/3 skulle være for. Kommunen opsagde den gamle ordning fordi der er kommet en ny privatvejlov med skrappere regler for kommunens afregning. Man kunne ikke længere tage det samme anslåede beløb for hvert hus.

Vi lagde i bestyrelsen op til at fortsætte med en kommunal ordning fem for at få fat i private entreprenører. Vi tror at kommunen kan pulje sine arbejder mere effektivt sammen og derfor gøre arbejdet billigere. Derfor bliver beløbet for hvert hus nu beregnet efter en særlig nøgle der tager højde for lang facade grunden har ud mod vejen. Betalingen vil ske sammen med ejendomsskatten og sker første gang i 2014 hvor man så betaler samlet for de første to år.

Det beløb vi betaler fast sammen ejendomsskatten omfatter kun en grundpakke. Den retter sig mod sne, is, skilte, belysning, brønde og mindre asfalt- og fortovsreparationer. Vi har samtidig lavet aftale om en udvidet pakke med større arbejder, fx nyt slidlag eller renoveringer af fortove og afvandingssystem. De udgifter det medfører, vil blive opkrævet særskilt, men varsles mindst to år før udførelsen. Samlet set virker det som om det er blevet billigere for de fleste. Det skal med at husene der kun har facade til Lauggårds Allé, ikke er med i ordningen.

En ting vi har taget op igen, er reglerne for bygeskikken hvor vil have en moderne tokning af den såkaldte deklaration (servitutter). Bestyrelsen havde et oplæg med på sidste generalforsamling, men fik det tilbage for at tilpasse noget og præcisere noget andet. Nu har vi fremlagt et nyt forslag som vi skal tage stilling til. Idéen er fortsat at holde fast i det centrale som giver kvarteret sit helhedspræg, nemlig tag og facade, men samtidig tillade den relativt frie udfoldelse i detaljen som vi allerede ser. Man kan derfor godt sætte et større ovenlysvindue i badeværelset - for at bruge en konkret forespørgsel.

Som det fremgår af de udsendte papirer har i taget initiativ til en opdateret beboerliste til hjemmesiden. I det hele taget vil vi gerne have gjort mere ved hjemmesiden. Den er ikke ajourført længe bortset fra mødereferater. Den burde lægges over på en moderne platform (fx Word Press) og ajourføres løbende. Interesserede frivillige efterlyses. Jeg har - som hidtidig webmaster - før sagt at jeg selv ville, men jeg får det jo ikke gjort.

Men det er ikke bare mig. Hele bestyrelsen har holdt et relativt lavt aktivitetsniveau det sidste år. Som nogle måske har bemærket holdt vi heller ikke tøndeslagning til fastelavn. Men det skal heller nødvendigvis være bestyrelsen der står for alle aktiviteterne. Vi vil gerne væk fra at kun bestyrelsen tager initiativ. Alle kan tage det - ligesom med sommerfesten. Man skal bare vide hvad bestyrelsen gør og ikke gør. Så kontakt en af os eller kom til vores møder. Så kan vi lige koordinere hvis det er nødvendigt og måske også bevilge penge hvis det kan holdes inden for budgettet.

Sommerfesten holdt vi dog takket være aktive folk uden for bestyrelsen. Vi holdt den i spejderhytten som spejderne var så venlige at låne ud. Siden har flere forsøgt at låne hytten privat. Men det kan man ikke. Det kan spejderne heller ikke selv gøre både af hensyn til naboerne og fordi kommunen næppe ville tillade det, som spejderne selv siger. Som det hedder med spejderhilsen fra en der hedder Dines: „Vi er fortsat positivt indstillet til arrangementer af lokalsamfundsnyttig, almennyttig eller folkeoplysende karakter, men forbeholder os naturligvis ret til at tage stilling fra gang til gang, og enhver tilladelse fra os er under forudsætning af at kommunen ansøges og også giver tilladelse.“

Legepladsdagen holdt vi som vanligt, nemlig den 20. maj hvor vi fik luget, malet hajtænder op og repareret legehuset. Senere kom der også nyt grus på stien. Vores besked-skab var også på dagsordenen, men med uforrettet sag. Et andet hængeparti er skiltet med de legende børn. Der var kritik af at dagen ikke var struktureret nok, så det tager vi til os på næste legepladsdag der er fastsat til 25. maj kl. 10 - inklusiv kager. Sommerfesten er sat il 17. august.

Nordvand renoverede i 2012 de nærmeste kommunale vandledninger, men ikke vores private fællesledninger. Det medførte en del opgravninger. Et par af dem skete på og ved legepladsen - og hvor Nordvand og entreprenøren NCC ikke fik orienteret os i den tro det var et kommunalt areal. Under arbejdet ødelagde de det gamle legehus som vi lige havde sat i stand og nogle andre småting. Vi fik fat i NCC og endte med en aftale om at vi i kompensation fik NCC til at flytte et ledigt legehus fra Asserbo til os. Så en dag dukkede huset med lastbil og kran. Et meget solidt legehus for 0 kr.

Desværre har Nordvand ikke ansvar for vores private fællesledninger der igen i år har resultetet i et brud nær det sædvanlige sted. Nordvand reparerede bruddet gratis sidste gang, og det håber vi også sker igen. For os at se er det ellers grundejerforeningen der har ansvaret for den private fællesledning. Indtil videre har vi holdt lav profil, men det er næppe holdbart i længden.

Så skal det med at vi i bestyrelsen har indført en bestyrelsesansvarsforsikring (Top Danmark) sådan at de enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke kan blive gjort personligt erstatningsansvarlige. Det kunne ske hvis bestyrelsen var ansvarlig for en „retsstridig, tabsforvoldende handling“ som en jurist ville kunne sige. Det kunne fx være hvis bestyrelsen undlod at reagere på problemer med kloakvedligeholdelse så der opstod oversvømmelser. Vi har i forvejen en forsikring der dækker ansvar for legepadsen, så nu man vist sige vi er solidt forsikret.

En ting som bestyrelsen så sig i stand til at gennemføre på helt egen hånd, var julefrokosten. Men det var influenza-time og iskoldt den 4. december, også inde på restauranten. Vi var hjemme allerede før 11 og kunne knapt nok mærke at vi havde drukket noget. Her kan virklig tale om at bestyrelsen ikke var sin opgave voksen!!


Søren Holgersen, M11